Допълнение на НЕВДВПОВ

23 февруари, 2021

В ДВ. бр. 16 от 23.02.2021 г. е обнародвано ПМС № 55 от 18.02.2021 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с ПМС № 263 от 1999 г.

 

Допълнено е, че не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия (чл. 1, ал. 8, т. 1а - нова).

 

Постановлението е в сила от 01.03.2021 г.

Назад към новините