Помощи за туроператори

19 март, 2021

В ДВ. бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с § 32 и § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби на който са направени промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците , свързани с предоставяне на безвъзмездна помощ на лица, извършващи туроператорска дейност:

 

  • към разпоредбата на чл. 26а  са добавени са три нови алинеи (ал. 3 - 5), в сила от 06.04.2021 г. Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия.
  • срокът на действие на досегашната помощ, регламентирана с  ал. 1 на чл. 26а, се ограничава до 05.04. (§ 70 от ПЗР на ЗИД ДОПК, обн. ДВ. бр. 105 от 2020 г.)

Назад към новините