Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта

23 март, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., в сила от 01.04.2021 г.

 

Удължава се периодът, за който се изплащат средства на работодателите за запазване на заетостта - средствата се изплащат за целия период или за част от периода от 1 април до 31 май 2021 г. (чл. 1, ал. 6).

 

Има промяна в базата, спрямо която се тества условието за ползване на помощта, свързано с намаляване на приходите от продажби – по отношение на лицата, учредени преди 01.12.2019 г. намалението следва да е с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за 2019 г. (чл. 3, ал.1, т. 2, б. „а“ ). Аналогичен подход е възприет и по отношение създадени от общините определени организационно обособени структури (чл. 3, ал. 2, т. 1).

 

С Преходни и заключителни разпоредби е посочено, че:

 

  • Средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  • Заявленията за изплащане на средства за запазване на заетостта, регламентирани в чл. 1, за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

 

Виж актуалния текст на ПМС № 151.


Не пропускай новините ►Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад към новините