Промени в ППЗДДС и ППЗАДС

02 април, 2021

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В "Държавен вестник", бр. 27 от 02.04.2021 г. са обнародвани:

 

Основната част от направените изменения и допълнения са свързани с промените в ЗДДС,  в сила от 01.07.2021 г., отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и прилагането на специалните режими: режим извън Съюза, режим в Съюза, режим на дистационните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, както и на доставките, улеснявани чрез електронен интерфейс и вносът на малки пратки със стойност до 150 евро..

 

Виж Мотивите към проекта на ППЗДДС.

 

Както промените в ЗДДС, които влизат в сила от 01.07.2021 г., така и направените във връзка с тях изменения и допълнения в ППЗДДС, обнародвания в посочения по-горе брой на "Държавен вестник", ще са предмет на самостоятелен коментар, предвиден за майския брой на е сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство. който в най-скоро време ще бъде представен в аванс за абонатите на списанието. 

 

По отношение  на други промени в ППЗДДС, които не са относими към дистанционните продажби на стоки, каквито са:

 

- промените свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и

- изменението относно необходимите документи, с които транспортните фирми трябва да удостоверяват прилагането на нулева ставка на данъка при международен транспорт на стоки,

също очаквайте коментар на нашите експерти.

 

Промените са обусловени от измененията  и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, направени с § 71 от преходите изаключетелни разпоредби на ЗИД ЗДДС, обнародван в бр. 104 на "Държавен вестник" от 2020 г.

 

Виж Мотивите към проекта на ППЗАДС.

 

Коментарът относно промените в ППЗАДС, предвиден за майския брой на е сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство,  ще бъде представен в аванс за абонатите на списанието. 

Назад към новините