Информация на НАП за новата СИДДО с Холандия

29 юли, 2021

На интернет страницата си НАП уведомява, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия (обн. ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г.).

 

Разпоредбите на Спогодбата  ще се прилагат:

 

  • от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2022 г. и
  • по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2022 г.

За доходи с размер над 500 000 лева, реализирани на или след посочената дата, следва да се подават искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Обръща се внимание, че искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). 


Очаквайте  подробен коментар на СИДДО с Нидерлания в предстоящия августовски брой на е сп. Данъци ТИТА Издание: Данъци и счетоводство, който ще бъде публикуван на 01.08.2021 г.

Назад към новините