Обнародвани нови образци на декларации и справки, свързани с данъчното и осигурителното законодателство

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В бр. 111 от 31.12.2021 г. (Неофициален раздел, стр. 24 -77) са обнародвани заповеди на министъра на финансите, с които се утвърждават образци на декларации и справки, свързани с данъчното и осигурителното законодателство:

 

  • Заповед № ЗМФ-1260 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

 

Очаквайте в януарския брой на е сп. „Данъци ТИТА“, който ще бъде публикуван на 10.01.2022 г., коментар на Цветана Янкова относно промените в образеца на декларацията на ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

 

  • Заповед  № ЗМФ-1261 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в

 

Очаквайте в януарския брой на е сп. „Данъци ТИТА“, който ще бъде публикуван на 10.01.2022 г., коментар на Евгения Попова относно промените в образеца на декларацията на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 

  • Заповед № ЗМФ-1262 от 21 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

 

  • Заповед № ЗМФ-1263 от 21 декември 2021 г. № 1016-40-1362 от 16 декември 2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Очаквайте в януарския брой на е сп. „Труд и осигуровки ТИТА“, който ще бъде публикуван на 15.01.2022 г., коментар на Димитър Бойчев относно годишното изравняване на осигурителния доход за 2021 г. на самоосигуряващите се лица.

 

Формулярите са публикувани и на интернет страницата на НАП.