Промени в ЗТМТМ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ, бр. 41 от 03.06.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. С § 22 от Заключителните разпоредби на закона са направени промени и в разпоредби на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност: чл. 7, ал. 2изм., чл. 9, ал. 5 - нова, както и т. 11 на § 1 на допълнителните разпоредби – изм.

 

Промените са в сила от 03.06.2022 г.


Коментар на промените ще бъде публикуван в юнския брой е сп. "Труд и осигуровки ТИТА".