Становище на ЦУ на НАП относно авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


С писмо № 33-00-165#1/09.06.2022 г. е представено становище на приходната администрация относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.    

 

Становището е изготвено във връзка с въпроси, поставени от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България относно данъчното третиране при авансово изплащане на дивиденти на база на изготвени междинни финансови отчети.