Промени в ЗДДС, КСО и КТ

 Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 58 от 23.07.2022 г. (извънреден) са обнародвани:

 

 

Прагът за регистрация по ЗДДС, регламентиран с разпоредбите на чл. 96, ал. 1  и чл. 102, ал. 4 от ЗДДС, се увеличава от 50 на 100 хил. лв. 

 

Промяната влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г.

 

 

Промените целят да се даде право на отпуск поради временна неработоспособност на родители на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от училище, поради карантина на училището.