Промени в КТ, КСО, ЗЗО и ЗБДОО

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), в сила от 01.08.2022 г. 

 

Със ЗИД КТ в националното законодателство се въвеждат изискванията:

 

 

 

срокът за транспониране на които е съответно до 1 и 2 август 2022 г. 

 

Регламентира се право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) (чл. 164в  от КТ - нов).

 

С промяна на разпоредбата на чл. 167б от КТ се дава възможност на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения, когато е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст. Същите права се предоставят и работник или служител, който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

 

Виж Мотивите за промените. 

 

Със заключителни разпоредби на ЗИД КТ са направени синхронизиращи промени и в разпоредби на:

 

  • Кодекса за социално осигуряване,
  • Закона за здравното осигуряване и
  • Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

За абонатите на ТИТА 3.0. ► Вижте  коментара "Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)", публикуван в аванс от бр. 9  на е - сп. "Труд и осигуровки ТИТА".