Относно промяна на идентификационни номера по ЗДДС на физическите лица

На интернет страницата си НАП информира, че от 1 октомври 2022 г. служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са:

 

  • вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и
  • за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG".