Промени в Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG 


В ДВ. бр. 88 от 04.11.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Както е посочено в Мотивите към проекто Наредбата промяната цели значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, породени от нарасналите разходи, свързани с упражняване на адвокатската професия, като се отчита и преодолява съществуващия в действащата Наредба дисбаланс между размерите на възнаграждения за различни видове правна помощ.

 

Виж актуалния текст на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.