Съветът на ЕС разреши България да увеличи минималния праг за ДДС регистрация на 100 000 лв.

На интернет страницата си Министерство на финансите информира, че Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с  годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването.

 

Срокът на действие на дерогацията е до 31 декември 2024 г., докогато държавите-членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро.


Виж Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, публикувано в Официални вестник на ЕС (OJ L 297, 17.11.2022, p. 69–70).