ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с БАРКОД

На интернет страницата на НАП в  рубриката "Формуляри" са публикувани годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларацията с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.