Публикувани в ДВ актуални формуляри във връзка с годишното приключване по ЗДДФЛ

В ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г. (Неофициален раздел) са публикувани актуални формуляри във връзка с годишното приключване за 2022 г. по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ (стр. 36-70) :

 

  • променените за 2023 г. образци на годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ -  образец 2001, 2021, 2061, 2081, 2010, 2013 и 2001;
  • актуалния образец на справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски;
  • актуалния образец на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения;
  • служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г., по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ.

 

Публикувана е и справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (стр. 32-35).


За абонатите на Пакет ТИТА 3.0. очаквайте коментар относно новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. в януарския брой на е-списание "Данъци ТИТА", който ще бъде публикуван на 14.01.2023 г.