Промени в Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на ЕС

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 5 от 17.01.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, в сила от 17.01.2023 г. Променени са чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4, ал. 4 и ал. 6 - изм., чл. 6, ал. 3 - изм., ал. 4 - отм., чл. 10 - ал. 1 и ал. 2 - изм. и  приложение № 1 - т. 9,  буква "в"-  нова, т. 11 - изм.

 

  • Въвежда се изискването лицата да декларират съотношението на сделките с право на приспадане на данъчен кредит и такива без право на приспадане на данъчен кредит (Приложение № 1 - т. 9,  буква "в"-  нова);

 

  • Намалява се административната тежест за данъчно задължените лица, като същите ще могат да предоставят електронни удостоверения, които да бъдат проверени по електронен път. Отпада необходимостта да се предоставят оригиналните документи с цел лицата да разполагат с тях по всяко време, за целите на икономическата си дейност, като разходно оправдателни документи и ще се изискват единствено заверени копия от тях (чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4).

 

 

Виж Мотивите за направените промени.