Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Списък на държави с преференциален данъчен режим.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ бр. 7 от 24.01.2022 г е обнародван Закон за  компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

 

С него се уреждат условията и редът за събиране на месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, и разходването на вноските по програми, одобрени от Министерския съвет, за финансова подкрепа на физически лица за транспорт.

 

Виж Мотивите към проектозакона.


В "Неофициален раздел" (стр. 29 и 30)  е обнародвана Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-33 от 13 януари 2023 г., с която на основание на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане се утвърждава списък на държави/територии, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:

 

1. Вирджинските острови (САЩ)

2. Остров Гуам (САЩ)

3. Остров Рождество (Коледен остров

4. Питкерн

5. Република Палау.

 

Заповедта отменя Заповед № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. на министъра на финансите. Контролът върху изпълнението на заповедта се възлага на директора на дирекция „Данъчна политика“. Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2023 г.

 

 Министър: Р. Велкова-Желев