Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 16 от 17.02.2023 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед  № ЗМФ-120 от 6 февруари 2023 г. на министъра на финансите, с която на основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е определен списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година.