Нови образци на годишни данъчни декларации за 2022 г. по ЗКПО

В ДВ. бр. 19 от 28.02.2023 г. (Неофициален раздел  - стр. 82-102) са обнародвани нови образци на годишни данъчни декларации за 2022 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Новите образци са публикувани и на интернет страницата на НАП:

 

 

 


За абонатите на Пакет ТИТА 3.0. очаквайте коменатар на промените в образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г., който ще бъде публикуван на 17.03.2023 г. в специалния брой, посветен на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г.