Предложения за промени в данъчното законодателство

На  интернет страницата си Министерство на финансите информира за предложен за обществено обсъждане  проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С преходни и заключителни разпоредби на проекто закона са предложени и промени в:

 

  • Закона за корпоративното подоходно облагане, с които от 1 юли 2023 г. да се въведе заплащането на солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

 

  • Закона за данък върху доходите на физическите лица, с които  се цели да се внесе допълнителна яснота по отношение на данъчното третиране на доходите от продажба на виртуални валути, да се въведе приспадане на нормативно определени разходи (10 на сто) при продажба на финансови активи, както и да се разшири обхватът на доходите, за които се предоставя информация от работодателите и предприятията платци на доходи. 

 

  • Закона за данък върху добавената стойност, с които до 30 юни 2023 г. се намалява срокът за прилагане на временната намалена ставка на данъка за доставките на ресторантьорски и кетъринг услуги, за общата туристическа услуга в случаите по чл. 136 и за услугата за използване на спортни съоръжения. С постоянна намалена ставка на данъка продължават да се облагат доставките на услуги по настаняване, доставките на книги и периодични печатни произведения на физически носители или извършвана по електронен път и доставките на храни, пелени и хигиенни артикули, подходящи за бебета или за малки деца.

 

  • Закона за акцизите и данъчните складове, като се предлага течностите за електронни цигари, несъдържащи никотин, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, да се включат в обхвата на акцизните стоки и за тях да се прилагат правилата за тютюневите изделия. Предложенията включват и отмяна на въведените краткосрочни антиинфлационни мерки за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия, нулевата акцизна ставка върху моторните горива за LPG и за природния газ и нулевата акцизна ставка за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници

 

  • Закона за ограничаване на плащанията в брой – като мярка за ограничаване дела на сивата икономика нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната се намалява от 10 000 лв. на 5 000 лв. Предлага се и изплащането на трудовите възнаграждения в размери над прага от 5 000 лв. да се включи в режима на закона, тъй като понастоящем изплащането на трудови възнаграждения е изключено от обхвата му.