Изискване за водене на електронен регистър от доставчиците на платежни услуги

На интернет страницата си НАП информира относно изискването за водене на електронен регистър от доставчиците на платежни услуги, като:

 

  • банки,
  • дружества за електронни пари,
  • платежни институции и
  • други,

 

които са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания.


Тези нови задължения, в сила от 01.01.2024 г., произтичат от въвеждането в националното ни законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги, във връзка с която в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е създадена нова глава 19а „Общи задължения за доставчиците на платежни услуги" (обн. ДВ. бр.102 от 13.12.2022 г.), като с чл. 123а от ЗДДС са регламентирани задълженията на доставчиците на платежни услуги. Събраните данни за плащанията ще се използват като средство за борбата срещу измамите с ДДС при електронната търговия. 

 

Първото отчитане е за периода януари-март 2024 г. и следва да се направи от 1 до 30 април 2024 г.