Промени в ППЗАДС

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 36  от 21.04.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 21.04.2023 г.

 

Основната цел на промените в съществуващата нормативна уредба e да се приведе в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Част от промените са свързани  и с идентифицирани в практиката проблеми по прилагане на акцизното законодателство.

 

Вж.  Мотивите за проекто промените.

 

Съгласно преходните и заключителните разпоредби (ПЗР):

 

  • Лицата, подали искане в срока по § 6в, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗАДС, осъществяват дейността си при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензирани складодържатели, включително водят отчетност и документация по реда на глава пета, раздел I от правилника, при отчитане на съответната специфика (§ 27 от ПЗР).

 

  • Лицата, подали искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в срока по § 6в, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗАДС, както и лицата, притежаващи валидно разрешение за търговия с тютюневи изделия, подават инвентаризационен опис към 30 септември 2023 г. за наличните количества течности за електронни цигари, съдържащи никотин без бандерол върху потребителската опаковка. Инвентаризационният опис се подава в срок до 31 октомври 2023 г. пред териториалната дирекция по местонахождение на обектите (§ 28 от ПЗР).

За абонатите на е-сп. "Данъци  ТИТА" очаквайте коментар в майския брой на списанието, който ще бъде публикуван на 01.05.2023 г.