Промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 39 от 02.05.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат.

 

Промените са във връзка с възникналата необходимост от адаптиране на действащата наредба към променените условия за прилагане на система Интрастат, заложени в във връзка с измененията и допълненията в Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки (ЗСВТС), обнародвани в ДВ, бр. 61 от 2022 г. и новите регламенти, регулиращи прилагането на система Интрастат.

 

Вж. Мотивите за направените промени.

 

Вж. актуалния текст на Наредбата.