Промени в минималния осигурителен доход

19 април, 2011

Със Закона за допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ЗБДОО 2011 г.), обн. ДВ, бр. 32 от 19. 04. 2011 г.) са извършени отделни промени в Приложение № 1 към чл. 8, ал.1 от ЗБДОО 2011 г., свързани с  определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за:
 
Промените са в сила от 01. 04. 2011 г.

Назад към новините