Формуляр по чл. 189, т. 1, б. „а“ от ЗКПО за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие

На интернет страницата на НАП в рубриката "Формуляри" са публикувани: