Промени в НСКСЧ

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В ДВ. бр. 70 от 15.08.2023 г. е обнародвано Постановление № 110 от 10 август 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. 

 

Основаната цел на промените е решаване на проблеми в практиката, свързани с реда за определяне на командировъчните пари на:

 

  • морските лица – членове на екипажите на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме по море, както и на
  • кораби, плаващи под българско знаме по река Дунав, за времето на извършване на международен рейс.

 

 Съответно са променени:

 

 

Вж. Мотивите към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

 

Добавени са и нови разпоредби относно командировъчните пари на персонала на военните плавателни средства, плаващи по море извън територията на страната (чл. 31а, Приложение № 3г) и съответно е допълнен § 6 от ПЗР).

 

Регламентира се и възможност заповедта за командировка да се създава и като електронен документ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73, 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 5, ал. 1 - доп.).