Промени в ЗЕУ, ЗАНН, ЗТРРЮЛНЦ, ЗМДТ, ДОПК

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В ДВ. бр. 80 от 19.09.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД ЗЕУ), в сила от 19.09.2023 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила от 31.03.2024 г. 

 

Със Заключителни разпоредби на ЗИД ЗЕУ са направени синхронизиращи промени в други нормативни актове, включително  в:

 

 

  • Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 и 3 - изм.;

 

  • Закона за местните данъци и таксичл. 8, ал. 7 - нова;

 

  • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл. 169, ал. 10 - нова.

 

Вж. Мотивите за промените