Промени Закона за енергетиката, енергийните вноски върху природен газ с произход от Русия и ЗАДС

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В ДВ. бр. 96 от 17.11.2023 г. са обнародвани: 

 

 

Въвеждат се разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от измененията и допълнения са свързани и с изпълнение на Реформа „Либерализация на пазара на електроенергия” (C4.R8) и изпълнение на Реформа „Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност” (C4.R3) от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

 

Въвежда се дефиниция и критерии за „енергийна бедност” за домакинствата за целите на либерализацията на пазара.

 

"„Домакинство в положение на енергийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година, по-малък или равен на официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди." (§1, т. 13г от допълнителните разпоредби на закона).

 

Съгласно чл. 38д:

 

" (1) Енергийните предприятия, предоставящи универсална услуга и услуги от обществен интерес, в общите условия за снабдяване с електрическа енергия и ползване на електроразпределителните мрежи и в правилата за работа с потребителите на енергийни услуги определят специални процедури за предоставяне на информация, свързана с потреблението, и за уреждане взаимоотношенията с уязвими клиенти за недопускане на преустановяване на снабдяването им с електрическа енергия.

(2) Определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия, включително оценката на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност, се извършват при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.

(3) Компетентните органи за определяне и прилагане на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане на домакинство в положение на енергийна бедност и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия, в рамките на своите правомощия, са министърът на енергетиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството или друг орган, определен с акт на Министерския съвет.

(4) Удостоверяването на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия при прилагането на мерки за защита и за финансова подкрепа по програми за подпомагане се извършва от компетентния орган по ал. 3, управляващ съответната програма.

(5) Създаването и поддържането на информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия се осъществяват от националната отговорна институция, определена за разработването на Националния социален климатичен план, съгласно Регламент (ЕС) 2023/955 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за създаване на Социален фонд за климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060 (OB, L 130/1 от 16 май 2023 г.) или от друг орган, определен с акт на Министерския съвет. Редът и механизмът за функциониране на информационната система се определят с наредбата по ал. 2.

(6) За целите на определянето на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и/или на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия на информационната система по ал. 5 се предоставят лични данни, данъчна и осигурителна информация, включително чрез автоматизиран достъп, от други приложими регистри и информационни системи, поддържани от държавните органи и администрации, които са първични администратори на данни."

 

Виж Мотивите за промените.

 

С преходни и заключително разпоредби на закона са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) в чл. 21, ал. 1, т. 15  и чл. 24, ал. 2, т. 3

 

 

Промените са в Глава втора „а"и са следните: 

 

  • променя се загланието и при новата редакция е: "Енергийни вноски върху внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00"; 
  • за внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 се събират енергийни вноски (чл. 5а);
  • задължени лица са ползвателите на газопреносната мрежа, които са вносители , които са вносители по смисъла на митническото законодателство или за които операторите на газопреносните мрежи извършват пренос на природен газ за транзит, които подлежат на регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (чл.5б)]
  • енергийните вноски се дължат при внос и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00, с изключение на компресирания природен газ, който е транспортиран със специализирани съдове иприродния газ за собствени технологични нужди на операторите на газопреносни мрежи. (чл. 5в, ал. 1);
  • в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния период, операторът на газопреносната мрежа предоставя на Агенция „Митници"; информация относно вноса на природен газ и преноса на природен газ за транзит по ползватели (чл. 5в, ал. 6).