Промени в ЗКПО и ЗДДС

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В "Държавен вестник", брой 42 от 14.05.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД ЗХ), с преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени промени и в:

 

  • Закона за корпоративното подоходно облагане  (§ 24 от ПЗР). В чл. 26 "Непризнати разходи за данъчни цели" се  добавя:

 

т. 13разходи за бонуси по Закона за хазарта."

 

Съгласно новата т. 27 от § 1 на  Допълнителните разпоредби на ЗХ:

 

 "Бонус" е всяка форма на промоционална оферта, която се предлага, за да се привлекат нови участници или да се задържат съществуващи такива чрез предоставяне от организатора на хазартни игри на вид стимул за участие в игрите, включително и предоставяне на виртуални бонус средства и безплатни залози.

 

  • Закона за данък върху добавената стойност (§ 25 от ПЗР). Измененията са свързани с разпоредбата на § 15д от ПЗР, в сила от 01.07.2024 г.:

 

- ал. 3 - изм.  - Ставката на данъка по чл. 66б се прилага до 31 декември 2024 г. (досегашна редакция - 30 юни) включително за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки. 

 

- ал. 9 - нова - До 31 декември 2024 г. включително, данъчната основа, посочена в данъчния документ, издаден от производителя или вносителя за доставка на бял хляб, хляб "Добруджа" и типов хляб, може да бъде увеличена с максимална надценка в размер до 15 на сто без данъка по този закон по веригата доставки до краен потребител.