Относно срока за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

На интернет страницата си НАП информира, че на 22 май изтича срокът, в който   лицата, които по занятие предоставят:

 

  • услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и

 

  • услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи,

 

следва да подадат заявление за пререгистрация.

 

При подаване на заявление за промяна на данните в публичния регистър не се дължи такса.

 

В случай че не бъде подадено заявление в посочения срок,  лицата ще бъдат служебно заличени от регистъра.

 

Посочените лица подлежат на вписване в електронен публичен регистър към НАП (чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари).

 

Изискването е в синхрон с приетите от Народното събрание на Р България промени в ЗМИП и Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г., които влизат в сила от 22.03.2024 г.