Промени в ППЗДДС

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В "Държавен вестник" брой 54 от 25 юни 2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС), в сила от 25.06.2024 г.

 

Основната цел на промените е синхронизиране на разпоредбите на ППЗДДС с направените изменения в ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22. 12. 2023 г.).

 

Вж. Мотивите за направените промени, както и актуалния текст на ППЗДДС.