Промени в КСО, ЗАНН, ЗЗО и дарения на лекарствени продукти

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Със ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), обнародван в ДВ бр. 60 от 05. 08. 2011 г. са направени следните по-важни промени:

  • лицата, изпратени в чужбина чрез български посредник се осигуряват върху минималния месечен размер на осигурителния доход, т.е. вече не избират осигурителния доход, върху който ще се осигуряват за пенсия (чл. 4, ал. 5 от КСО). В Мотивите към проектозакона е уточнено, че тази разпоредба не се отнася за лицата, които осъществяват дейността, за която са изпратени на работа в чужбина чрез посредник, в рамките на координационните регламенти на Европейския съюз или в рамките на двустранен договор в областта на социалната сигурност, тъй като тези актове имат приоритет пред вътрешното ни законодателство и съдържат разпоредби, регулиращи тези хипотези;
  • специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето, отпадат от кръга на лицата, за които се определя минимален осигурителен доход. Осигурителните им вноски се внасят върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната (чл. 6, ал. 3 от КСО). Промените са в сила от 01. 09. 2011 г.
  • добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга се увеличава от 20 на 26,5 на сто за периода от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. (чл. 84, ал. 1, т. 1 и 2 от КСО);
  • урежда се превръщането на осигурителния стаж на лицата, които придобиват право на пенсия при условията на чл. 69а от КСО (балерина, балетист или танцьор) с оглед определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (чл. 104, ал. 9 от КСО). Освен това осигурителните им вноски за фонд „Пенсии” на ДОО от 01. 09. 2011 г. са съответно: 20,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 15,8 на сто за родените след 31 декември 1959 г. (чл. 6, ал. 1, т . 1 и 2 от КСО);
  • допълва се действащият режим на прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на ЕС, с регулиране на трансфери при аналогични условия от/към пенсионните схеми на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) (Глава тридесет и осма "а": "Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Съюза, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка);
  • уреждат се отношенията след датата на влизането в сила на Решение № 7 на Конституционния съд от 31 май 2011 г. (в сила от 18. 06. 2011 г.), обявило за противоконституционна разпоредбата на § 4а от ПЗР на КСО, според която средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърляха във фонд "Пенсии" на ДОО. Въведени са разпоредби, уреждащи взаимоотношенията между Националния осигурителен институт, пенсионноосигурителните дружества и осигурените лица, чиито средства по индивидуалните партиди са прехвърлени от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. (§ 4, ал. 6 и 7 - нови и § 4б - нов от ПЗР на КСО, в сила от 18. 06. 2011 г., § 22 и § 23 от ПЗР на КСО);
  • удължава се периодът, през който социалните пенсии за старост и за инвалидност ще продължат да се отпускат по досегашния ред, предвиден в КСО до 31 декември 2012 г., Изплащането им по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно по Закона за интеграцията на хората с увреждания ще започне от 1 януари 2013 г. Както е посочено в Мотивите към проектозакона отлагането се налага поради установяването на някои проблеми (законодателни, финансови и по отношение на информационното осигуряване), които е необходимо да бъдат решени, преди изплащането на социалната пенсия за старост и социалната пенсия за инвалидност да премине от Националния осигурителен институт към Агенцията за социално подпомагане (§ 63 и § 65 от ПЗР на ЗИД КСО, обн. ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
  • отменя се задължението за лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за получени вече парични обезщетения, в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла, при изпълнение на определени условия за погасяване на задължението, както и за погасените задължения до влизането в сила на ЗИДКСО (§ 21 от ПЗР на ЗИД КСО).

Промените са в сила от 05. 08. 2011 г. с изключение на промените в:

 

Допълнение на Закона за административните нарушения и наказания
 
 
С § 6 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), обнародван в ДВ бр. 60 от 05. 08. 2011 г., е допълнена разпоредбата на  чл. 83а, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), регламентираща санкции за обогатявяне от престъпления, посочени в разпоредби на НК. В обхвата на цитираните разпоредби от НК са добавени и новосъздадените разпоредби на чл. 307б, 307в, 307г от НК, свързани с престъпления против спорта, както и разпоредбата на чл. 327 от НК относно устройване хазартна игра не по установения от закона ред.
 
 
Редакционни поправки в Закона за здравното осигуряване
 
 
С § 80 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти при хуманната медицина (ЗЛПХМ), обнародван в ДВ бр. 60 от 05. 08. 2011 г., са редактирани две разпоредби в Закона за здравното осигуряване (чл. 45, ал. 8 - 10 и чл. 56, ал.1 от ЗЗО) с цел да се актуализира препратка към изменената разпоредба на чл. 262 от от ЗЛХМ - в цитираните разпоредби препратката към ал. 4, т. 1 на чл. 262, от ЗЛХМ се заменя с препратка към ал. 5, т. 1 на чл. 262 от ЗЛПХМ.
 
Редакционната поправка е в сила от 05.08. 2011 г.
 
 
Нова процедура при дарение на лекарствени продукти
 
 

Необходимо е да се има предвид, че в ЗЛПХМ е създаден нов чл. 268а, регламентиращ специална процедура на дарения на лекарствени продукти от притежатели на разрешение за употреба, производители, търговци на едро и дребно и от Българския Червен кръст, в сила от 05. 08. 2011 г. 

 

При неспазване на новата разпоредба се налага  глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв. (чл. 290б от ЗЛПХМ).