Промени в КТ, ЗМ и ЗАДС

В ДВ, бр. 82 от 21.10. 2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), както и ЗИД на Закона за митниците (ЗМ), като със Заключителна разпоредба на ЗИД ЗМ е направена и промяна в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

 


Промени в Кодекса на трудаОсновната промяна е свързана с нормативно уреждане на специфичните трудови правоотношения при работа от разстояние чрез създаване на раздел VIIIб “Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние в глава пета “Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда, като се приема, че работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя, имаща доброволен характер. В тази връзка са допълнени понятията „Работодател” и „Работно място”, регламeнтирани в т. 1 и т. 4 от § 1 на ДР на КТ.

 

Други промени:

  • въвеждане на понятие и нова разпоредба, свързани с командироване по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ, т. е. командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на ЕС, ЕИП, или в Конфедерация Швейцария за срок по по-дълъг от 30 календарни дни – дефинирано е понятието „командироване по смисъла на чл. 121, ал. 3” (т. 16 от § 1 ДР на КТ) и е създадена нова ал. 4 към чл. 123 от КТ, а именно: - условията на заплащане в приемащата държава в случаите по чл. 121, ал. 3 от КТ не включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по българското законодателство.
  • регламентиране на изискване за задължителни предварителни медицински прегледи на лицата, които кандидатстват за работа, които следва да се заплащат от самите лица (чл. 287 от КТ).


Промени в Закона за митниците


Най-важната част от промените е свързана с:

  • предоставяне на правомощия на митническите органи за:

- разследване на митнически престъпления чрез създаване на института на разследващия митнически инспектор (чл.10а от ЗМ);
- задържане на лица във връзка с митнически престъпления, валутни престъпления и престъпления против данъчната система, посочени в чл. 234, 242, 242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс в срок до 24 часа (чл. 16а и чл.16б от ЗМ).

  • изискване към митническите органи преди издаване на решение във връзка с прилагането на митническите разпоредби, неблагоприятни за лицето, да му съобщават мотивите за решението си и да му предоставят възможност за изразяване на становище в определен срок (чл. 19, ал. 4 от ЗМ).

Промените са сила от 01. 01. 2012 г.Промени в Закона за акцизите и данъчните складовеС § 10 от ЗР на ЗИД на ЗМ е направено и изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като се създават правомощия за полицейските органи да съставят актове за установяване на административни нарушения при установени от тях случаи на нарушения, регламентрани в чл. 123, ал. 1, 2 и 6 от ЗАДС (нарушения, свързани с продажба на акцизни стоки без бандероли, респ. подправени или с изтекъл срок или облепени с бандерол DUTY FREE извън търговските обекти за безмитна търговия). В тези случаи издаването на наказателните постановления и провеждането на административнонаказателното производство остават в компетентност на Агенция „Митници”. Полицейските органи ще имат компетентност единствено по образуване на административнонаказателното производство (чл. 128, ал. 3 от ЗАДС).

 

Промяната е сила от 01. 01. 2012 г.