Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В ДВ, бр. 27 от 03. 04. 2012 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Извършени са промени по отношение фискалния контрол на:

  • лицата, извършващи продажби в 2 000 или повече търговски обекти и
  • лицата, които осъществяват транспортни услуги, чрез вътрешни и международни превози на над 1 500 000 пътници годишно и имат над 50 превозни средства за осъществяване на тези услуги (чл. 53, ал. 2 - нова и § 8 от ПЗР на Наредбата).

 

Регламентира се създаването на нов вид интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите, като дистанционната връзка между централния сървър и НАП следва да се изгради така, че да се предават обобщени данни за всеки обект от мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата.
 
От обхвата на наредбата се изключват:
  • услугите, предоставяни от пенсионноосигурителни дружества по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг фонд (чл. 5, т. 2 – доп.)
  • авиационно гориво за зареждане на въздухоплавателни средства при спазване на определени условия (чл. 3, ал. 4 - доп.)
 
Въведени са и разпоредби във връзка с извеждане от експлоатация на фиcкално устройство (ФУ) (чл. 20, ал. 4 – нова и § 59 ал. 7 и 8 - нови).
 
Промените са в сила от 03. 04. 2012 г.