Промени в ППЗДДС, ТЗ, КЗ, КСО и ЗЗО. Срок за плащане на задължения.

В ДВ, бр. 20 от 28. 02. 2013 г. са обнародвани:
-         Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 28. 02. 2013 г.;
-         Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТЗ);
-         Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (КЗ), с преходни разпоредби на който са направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
 
 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
 
 
Промените целят преди всичко да синхронизират разпоредбите на правилника с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (обн ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2012 г. ), в сила от 01. 01. 2013 г. на „Държавен вестник”. Ще посочим следните по - важни промени, породени от: 
 
  • промяната в ЗДДС, съгласно която  лицата, които не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите при придобиването им, могат да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението им и ги използват за облагаеми доставки - в правилника са направени изменения и допълнения, с които се  конкретизира как се определя частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане, редът по който се упражнява и кога се счита, че това право е налице) (чл. 67 от ППЗДДС – изм.)
  • транспониране на нормите на Директива 2010/45/ЕС в закона, свързани с условията и правилата за фактуриране на доставките и приложимото национално законодателство – в правилника:  
-          се регламентира, че гарантирането автентичността, цялостта и четливостта на фактурите според чл. 14, ал. 10 от ЗДДС може да се извършва и посредством друга технология или процедура, както и че приемането на фактурите от получателя може да стане освен в  писмена форма и чрез мълчаливо съгласие (чл. 78, ал. 10 и 11 от ПЗДДДС - нови);
-          направени са изменения по отношение на някои изисквания на информацията посочвана във фактурите (чл. 79, ал. 2, ал. 3, ал . 5 - изм. и ал. 14, 15, 16 и 17 - нови);
-          са разписани правила относно издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - самофактуриране, когато доставчикът и/или получателят са лица, установени на територията на страната (чл. 79а - изм.  и чл. 79б - нов);
  • синхронизиране разпоредбите на правилника с новите срокове, въведени в ЗДДС (например, промяна в срока за подаване на описа на налични активи при регистрация по закона, както и при ползване на право на данъчен кредит в случаите на правоприемство и др.) (чл. 60, ал. 6 и чл. 61, ал. 1 и 2 от ППЗДДС).
С цел уеднаквяване на националното законодателство с практиката на СЕС изрично се регламентира, че доставката на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и доставката на стоки между лице, установено на територията на страната и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка (чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС)
 
С ПИДППЗДДС са прецизирани и текстовете на различни разпоредби (например, чл. 60, ал. 2, т. 2, чл. 82 , ал. 1 и 4), с оглед съвместяването им с променени разпоредби в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2013 г.
 
Промените са в сила от 28. 02. 2013 г., с изключение на разпоредбите на:
  • чл. 113, ал. 12 - (думите "код "09" се заменят със "съответния код");
  • чл. 117, ал. 4 - (добавено е изречение: "Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.");
  • приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 - (във файла "DEKLAR.ТХТ" на ред *01-16 от колона 1 "Номер" в колона 2 "Описание на полето" запетаята и думите " ал. 1 и 4" се заличават; във файла "PRODAGBI.ТХТ" на ред 02-16 от колона 1 "Код" в колона 2 "Име на полето" запетаята и думите "ал. 1 и 4" се заличават);
  • приложение № 15 към чл. 118, ал. 1 - (в раздел "Общи изисквания" към VIES.TXT файла в абзац втори, изречение първо думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ";,. и др.)." се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително"; в раздел "Общи изисквания" към VIES.CSV файла в абзац първи, изречение първо думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ".,), с изключение на знака точка и запетая (;)." се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително, с изключение на знака точка и запетая (;).”),
които влизат в сила от 15. 03. 2013 г.
 
 
 
 
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТЗ)
 
 
Направените със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон промени са в две основни насоки:
-         сроковете за плащане на парично задължение (чл. 303а - нова) – общото правило е, че страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. С § 16 от ПЗР на ЗИД ТЗ е създадена кореспондиращо нова ал. 5 в чл. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с която срокът от 60 дни се прилага и за лечебните заведения по чл. 5, ал. 1  от ЗЛЗ и държавните лечебни заведения - търговски дружества.
 
-         обезщетяването на кредиторите за понесените разходи при неизпълнение на парично задължение (чл. 309а);
 
  • елиминиране на практика, свързана с манипулиране на началната дата на неплатежоспособността с цел обявяването на относителна недействителност на извършени от длъжника действия и сделки и последващата им отмяна. В тази връзка са направени промени в разпоредбата на чл. 646 (ал. 2 - изм. и ал. 3 и ал. 4 - 7  - нови), чл. 647 - изм. и чл. 649 – изм.). Във връзка с направените промени е и промяната на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, която конкретизира и изяснява понятието неплатежоспособност.
 
Въведени са преходни разпоредби по отношение:
  • заварените производства по несъстоятелност и искови производства за попълване масата на несъстоятелността (§13 - 15 от ПЗР на ЗИД ТЗ).
 
 
Закон за изменение и допълнение в Кодекса за застраховането (ЗИДКЗ)
 
 
Направените със ЗИД на Кодекса на застраховането (КЗ) промени са породени от промени в европейското законодателство, с които се налага пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия. В тази връзка е променена разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 от КЗ.
 
С § 3 от ПЗР на КЗ е направена аналогична промяна и в чл. 246, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като също се въведе пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. С § 5 от ПЗР на КЗ са направни кореспондиращи препратки към чл. 65а от КЗ и в Закона за здравното осигуряване.
 
Доколкото новите правила относно формиране на премиите и плащанията без отчитане на пола следва да се прилагат от 21 декември 2012 г. нататък са въведени преходни разпоредби (§ 11б от ПЗР на КЗ, § 11г от ПЗР на КСО, § 30 и  § 32 от ЗИД ЗЗО, обн. бр. 60 от 2012 г.).