Решение на ВАС относно монтиране на ФУВАС в автоматите на самообслужване

В ДВ, бр. 93 от 25. 10. 2013 г. е обнародвано Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. 2013 г.

 

С него се обявява:

 

с които се въвеждаше изискването за въвеждане на специални вградени фискални устройства в автоматите за самоообслужване (ФУВАС).

 

Решението се обуславя от липса на правомощие у министъра на финансите да регламентира задължение за лицата, извършващи продажби на стоки и/или услуги чрез автомати на самообслужване, да регистрират и отчитат продажбите си чрез вградени фискални устройства, които позволяват издаването на касов бон само чрез екранна визуализация.