Промени в ДОПК, ЗДДС, КСО

В ДВ, бр. 98 от 12. 11. 2013 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК).
 
Промените целят:
  • усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, а именно:
-          при прилагането на чл. 169, ал. 4 от ДОПК се регламентира, че към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията (ал. 5 на чл. 169 – нова). Целта е да се спре начисляването на лихви и да се предотврати натрупването на нови задължения;
 
-          регламентира се, че с недължимо платени до влизането в сила на този закон суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 и 5, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1 (§ 5 от ПЗР на ЗИД ДОПК);
 
-          отлага се с една година (до 2015 г.) прилагането на реда по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публичните задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 1 януари 2008 г. (§ 46 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, ДВ, бр. 94 от 2012 г.- изм.);
 
  • въвежда се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения (т. 3 на чл. 229, ал. 3 - нова);

 

  • уточняват се сроковете, в които следва да се предостави:
-          протоколът, съставен от орган по приходите или служител при изпълнение на правомощията му на проверяваното лице чл. 50, ал. 3 от ДОПК – доп.);
 
-          заключението, изготвено от експерт на органа по приходите, възложил експертизата, и на субекта (чл. 65 ал. 4 от ДОПК – доп.);
 
 
В Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД ДОПК са направени промени и в:
 
  • Кодекса за социално осигуряване (КСО) (§ 6 от ПЗР на ЗИД ДОПК). Редактирана е разпоредбата на чл. 159, ал. 4 изречение трето от КСО с цел да се синхронизира с промените в чл. 169 на ДОПК;

 

  • Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (§ 7 от ПЗР на ЗИД ДОПК).

 

Направените промени са свързани с въвеждане на механизъм за обратно начисляване на нова категория стоки - зърнени и технически култури, които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС. Както е посочено в Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК основна цел на въвежданата мярка е в краткосрочен план (до края на 2018 г.) да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите. В тази връзка са изменени и допълнени:

 

Във връзка с промяната са въведени преходни разпоредби (§ 8 и § 9 от ПЗР на ЗИД ДОПК.)

 

Промените са във връзка с Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (§ 1а, т. 7 – нова от ДР на ЗДДС).

 
Промените са в сила от 01. 12. 2013 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК.
 
Коментари на промените ще бъдат публикувани в декемврийския брой на списанието.