ЗБДОО за 2014 г., ЗБНЗОК за 2014 г., промени в КСО, ЗЗО и ДОПК

В ДВ, бр. 106 от 10. 12. 2013 г. е обнародван:
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., с преходни разпоредба на който са направени промени и в:
-          Кодекса за социално осигуряване и
-          Данъчно осигурителния-процесуален кодекс;
 • Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г., с преходна разпоредба на който са направени промени и в Закона за здравното осигуряване.
 
 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 
 
С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО 2014 г.):
 • се увеличават минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии, регламентирани в Приложение № 1 (съгласно Мотивите към проектозакона нарастването е средно с 2,6 % за 2014 г. в сравнение с 2013 г.). Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 340 лв. - размерът на минималната работна заплата за 2014 г. (чл. 8, ал. 1, т. 1);
 • се запазва минималната и максималната граница (0,1- 0,4 на сто) на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение № 2 (чл. 13);
 
 • се запазва същият диференциран размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 2);

 

 • се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. съответно 420 лв. (чл. 8, ал. 2). Този доход, както и досега, се ползва и от лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (чл. 8, ал. 3);
 
 • се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3);
 
 • се увеличава максималният месечен размер на осигурителния доход от 2200 лв. на 2 400 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 4);
 
 • се запазва нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като максималният размер на обезщетението се увеличава на 1200 лв. (чл. 14, ал. 1 и 2);
 
 • се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2014 г. от 150 лв. на 154, 50 лв. (чл. 9);
 
 • се запазва минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. (чл. 10);
 
 • се увеличава размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв. ( 240 лв.през 2013 г.) (чл. 11);
 
 • запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. (чл. 12).
 
Промени в Кодекса за социално осигуряване


С § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. се правят промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че:
 
 • се запазват размерите и съотношенията на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”:
-         17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и
-         12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 : 5,7, както и размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от КСО (чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 3);
 
 • се запазва съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2014 г. техните размери са, както следва:
-         фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5 на сто;
-         фонд „Безработица”1,0 на сто;
-         фонд „Трудова злополука и професионална болест” - от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя (чл. 4а, ал. 3, т. 3, 4, 5 и чл. 6, ал. 1, т. 4, 5 и 6);
 
 • не се променят размерите и съотношенията между работодател и работник за вноските за:
   
-         ДЗПО в УПФ, съответно 5 на сто в съотношение 2, 8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника (чл. 157, ал. 1, т. 1, б. "в" и ал. 3), както и
-         за професионален пенсионен фонд - съответно 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд) (чл. 157, ал. 1, т. 2);
 
 • се запазва периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност (18 календарни месеца) и безработица (24 месеца), но се намалява при бременност и раждане -  от 24  на 18 месеца (чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 и чл. 54б);

 

 • се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни (чл. 50, ал. 1);

 

 • се запазва режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.
 
Освен промени, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, са направени и промени в други текстове на КСО, като по-важните са:
 
 • включване на управителите на клонове на търговски дружества в обхвата на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО;
 
 • регламентиране срока, в който оситурителите внасят сигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от КСО, т.е. случаите на незаконно уволнение, незаконно недопускане или отстраняване от работа и т.н.  (чл. 7, ал. 12 – нова);

 

 • промени в задължителното пенсионно осигуряване:
-         осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли на съответната година с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година (чл. 100);
-         удължаване действието на т.нар. „таван на пенсиите” с 5 години – до 31 декември 2018 г. (§ 6 от ПЗР);

-         изрично регламентиране, че през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж (§ 6б от ПЗР на КСО);

 

 • създаване на нова разпоредба в КСО, изискваща НОИ да създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (чл. 33, ал. 5, т. 12 – нова). В тази връзка се урежда използването на вписваните в него данни при отпускане на парични обезщетения за болест и майчинство, като са направени промени в структурирането и съдържанието на глава четвърта „Обезщетения”;

 • промени в текстове от глава петаОсигуряване на трудова злополука и професионална болест” с цел синхронизирането им с изменения в Кодекса на труда и други нормативни актове;
 
 • промени в текстове от глава седмаКонтрол” (чл. 107, ал. 2 – нова, чл. 110, ал. 5 - изм., ал. 8 – изм., чл. 113, ал. 1 – изм., чл. 114 , ал. 3 – доп., ал . 4 – нова, ал. 4 стара - изм. , стара ал. 5 – отм., чл. 114а, ал. 1 и 2 – доп., чл. 115, ал  5 – нова, чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "ж" – изм., ал. 3 - изм.). Както е посочено в Мотивите към проекто закона, целта е повишаване ефективността на упражнявания от органите на НОИ контрол по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, и подобряване събираемостта на вземанията на НОИ за неоснователно извършени осигурителни плащания.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Промени в Данъчно осигурителния-процесуален кодекс
 
 
С § 5 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. е променена и разпоредба в Данъчно осигурителния-процесуален кодекс (ДОПК) - чл. 209, ал. 2, т. 7 от ДОПК. Целта е синхронизрането й с промените в глава седма “Контрол” от КСО.
 

Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 
 
 
Промени в Закон за  бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.
 
 
 Със Закона за  бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г. (ЗБНЗОК за 2014 г.) се запазва размера на здравноосигурителната вноска - и през 2014 г. той е 8 на сто (чл. 2).
 
С § 16 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2014 г. са направени промени и в отделни разпоредби на Закона за здравното осигуряване:
 • нови ал. 2 и 6 на чл. 37, регламентиращи по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и  

 

 • отмяна на въведените през 2013 г. т. 16 и 17 - на чл. 45, ал. 1, свързани със заплащане от здравната каса на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и асистирана репродукция.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 

Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.