Декларации за ползване облекчения: деца и деца с увреждания

На Интернет страницата на НАП са публикувани декларации за ползване на облекчения за деца и деца с увреждания, а именно:

  • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).