Промени в КСО, КТ. Редакционни поправки в ДОПК, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗЗО.

21 декември, 2010

Промени в Кодекса за социално осигуряване,
въведени със ЗИД КСО (обн. ДВ бр. 100 от 21.12. 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г.
 
 
Промени в пенсионния модел, най - важните моменти от които са:
 
 • промени в условията за придобиване право на пенсия (чл. 68 от КСО);
 • постепенно увеличаване на осигурителният стаж, който е необходим за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО, както и за придобиване право на пенсия по § 5 от ПЗР на КСО от учителите;
 • промени в условията за придобиване на право на професионална пенсия (чл. 168 от КСО);
 • Удължаване срока на действие на разпоредбата на § 4 от ПЗР на КСО до 31 декември 2014 г., която урежда т. нар. ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд. Въведена е преходна разпоредба, според която средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 де­кември 1959 г. включително, и мъжете, роде­ни от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държав­ното обществено осигуряване. до 31 март 2011 г. (§ 4а от ПЗР на КСО – нов);
 • от 1 януари 2017 г. се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност (чл. 70 от КСО и § 64 от ПЗР на ЗИДКСО);
 • от 1 януари 2017 г. е въведено увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т. е. от 5 % на 7 %. (чл. 157 от КСО);
 • запазва се и възможността за т. нар. „закупуване на осигурителен стаж” (до 5 години), но вече не като преходна разпоредба, а като постоянно действаща (чл. 9а от КСО – нов). Вноската е в размера на вноската за фонд „Пенсии” – за 2011 г.17,8 % върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;
 • регламенитране придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори ( чл. 69а от КСО - нов);
 • отмяна на разпоредбите, които регламентират:
-           добавката към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст (чл. 84а от КСОотм. в сила от 2011 г.);
-          социалната пенсия за старост (чл. 89 от КСО - отм., в сила от 01.01.2012 г.) и за инвалидност (чл. 90 от КСО - отм. и чл. 101, ал. 3, изречение второ, в сила от 01.01.2012 г.), които имат характер на социално подпомагане. От 1 януари 2012 г. средствата по отменения чл. 89 се изплащат по реда, определен със Закона за социалното осигуряване, а по отменените чл. 90 и чл. 101, ал. 3, изречение второ - по ред, определен със Закона за интерграция на хората с увреждания (§ 63 от ПЗР на ЗИДКСО).
 
Други промени:
 
 • промени в разпоредбата, регламентираща осигуряването на съпруг/съпруга на дългосрочно командированите служители –възможността за внасяне на вноска се ограничава само върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, а не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер и то без случаите на общо заболяване и майчинство, както бе досега (чл. 4, ал. 7 от КСО). Едновременно с това се отменя на разпоредбата на чл. 78 от Закона за дипломатическата служба, регламентиращ реда за осигуряване на съпруг на дългосрочно командирован служител;
 • дава се възможност и на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка (чл. 4, ал. 8 от КСО - нова);
 • разграничаване на моментите на прекратяване и на прекъсване на осигуряването (чл. 10 от КСО);
 • въвеждане на нова разпоредба, съгласно която ръководителите на териториалните поделения се назначават с конкурс за срок 6 години (чл. 33, ал. 2 от КСО– ново второ изр.) Конкурсите се обявяват до два месеца от влизането в сила на ЗИДКСО, т.е до края на м. февруари 2011 г. (§ 59, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО);
 • удължен е периодът, върху който са внесени осигурителни вноски, предхождащ месеца на:
-          настъпване на временна неработоспособност който се взема предвид, за определяне на дневното парично обезщетение за временна неработоспособност - от 6 на 12 месеца (чл. 41, ал. 1 от КСО). Намален е максималният срок на изплащане на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест свързани с прекратяване на трудовия договор или осигуряването - от 75 на 30   календарни дни (чл. 42, ал. 2 и 3 от КСО);
-          трудоустрояването, който се взема предвид за определяне на дневното парично обезщетение – от 6 на 12 месеца (чл. 47, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 от КСО). (Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2010 г., про­дължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им (§ 60 от ПЗР на ЗИД КСО).
 • промени, свързани с обезщетението за безработица (глава четвърта “А””Обезщетения за безработица):
-          обвързване на началната дата на изплащане на обезщетението за безработица с конкретен срок за регистрация на лицето в Агенцията по заетостта (чл. 54а, ал. 4 - изм. и ал. 5-6 - нови от КСО);
-          премахване на максималния размер на обезщетенията за безработица (чл. 54б изм. от КСО);
-          регламентиране на срок за деклариране на настъпили обстоятелства, които се отразяват върху получаването на обезщетението за безработица (чл. 54г, ал. 1 и 2 изм. от КСО);
-          отмяна на разпоредбата, която предвижда изплащането на обезщетение за дълготрайна безработица (чл. 54и от КСО - отм.). Паричните обезщетения, отпуснати с начална дата до 31 декември 2010 г. по отме­нения чл. 54и от КСО, продължават да се изплащат до изтичането на срока им (§ 61 от ПЗР на ЗИДКСО).
 
Промените са в сила от 01.01.2011, с изключение на разпоредбите за отмяна на социалната пенсия за старост и за инвалидност, които са в сила от 01.01.2012 г.
 
 
Промени в Кодекса на труда, въведени със ЗИД КСО (обн. ДВ бр. 100 от 21.12. 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г.
 
 
С § 52 от ПЗР на  ЗИД КСО са изменени две разпоредби Кодекса на труда на (КТ):
 • нова ал. 4 на чл. 62 от КТ, според която след срока по чл. 62, ал. 3 от КТ  уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда;
 • изм.  т. 10а на чл. 328, ал. 1 от КТ, според която е налице възможнст за прекратяване на трудовото правоотношение, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или слу­жителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както е посочено в мотивите към проекта за ЗИДКСО,  с промяната се създава възможност за прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст независимо от правното основание от Кодекса за социално осигуряване, на което е придобито това право. Така тази разпоредба ще се отнася за всички лица, а не само за тези, които са се възползвали от възможността за ранно пенсиониране, единствено за които е възможно да се изпълни изискването на действащия до 31.12. 2010 г. текст – „при наличие на условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване”.
 
Редакционни поправки
 
 
С Преходни разпоредби на  ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване (обн. ДВ бр. 100 от 21.12. 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г. е направена еднотипна редакция (чл. 40, ал. 4 от КСО е заместена с чл. 40, ал. 5 от КСО) с цел актуализиране на препратка към КСО, доколкото номерацията на ал. 4 на чл. 40  от КСО става на ал. 5 на чл. 40 от КСО в  разпоредба на:
 
И двете промени са в сила от 01.01.2011 г.
 
С Преходни разпоредби ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис (§ 43, § 45 и § 51) са направени редакционни поправки в:
в сила от 01. 07. 2011 г.

Назад към новините