Нов образец на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

22 декември, 2010

На Интернет страницата на НАП са публикувани:
 
-         код 17 - Възнаграждения за услуги или права в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
-         код 18 - Неустойки и обезщетения от всякакъв вид в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори;
 
-         ако справката се подава при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност в срока по чл. 162 от ЗКПО (б.р. в сила от 01. 01. 2010 г.);
-         ако справката е изготвена от правоприемник и съдържа данни за изплатени доходи от преобразуваното или прехвърленото предприятие (б. р. в сила от 01. 01. 2011 г.).
 
(Рубрика Данъци/Документи за изтегляне/Документи физически лица/Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Назад към новините