Е-книга "Командироване в ЕС"

Е-книга "Командироване в ЕС"

 
 
 
 
 
 
 
Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО
 
 
 

Първо издание: 2017 година

 


Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

 

 

 

Съдържание

 

 

 

 

Част I 

 

 

 

Някои аспекти на командироване в рамките на предоставяне на услуги

(Третиране от гледна точка на трудовото законодателство)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


 

 

 

 

1. Условия и ред за командироване и изпращане

 

1.1. Условия и ред за командироване и изпращане от Република България

-        1.1.1. Командироване

-        1.1.2. Изпращане

-        1.1.3. Възможни изключения

1.2. Условия и ред за командироване и изпращане в Република България).


2. Командироване и изпращане на лица, заети в международния транспорт

 

2.1. Обща информация за проблема

2.2. Прилагане на изискванията на Директива 96/71/ЕО


3. Често задавани въпроси относно прилагане на чл. 121а от КТ и Наредбата за командироване и изпращане

 

4. Контрол, административно сътрудничество и трансгранично изпълнение на глоби и имуществени санкции

 

4.1. Контрол

4.2. Административно сътрудничество и трансгранично изпълнение на глоби и имуществени санкции

 

5. Практика на МТСП

 

6. Документи

 

-    Примерен образец на Споразумение по чл.2 от Наредбата за командироването и изпращането при командироване по чл. 121а от КТ

-    Примерен образец на Заповед по чл. 5 от НКСЧ при командироване по чл. 121 а от КТ

 

7. Полезна информация  и използвана литература

 

 

 

Част II

 

 


Командироване в ЕС, ЕИП и Швейцария

(Третиране от гледна точка на осигурителното законодателство)

Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване


 

 

Въведение.  Обща информация и нормативна уредба.

 

 
 
 
 
 

 

 

1. Приложимо законодателство и задължителни осигурителни вноски. Казуси. Въпроси.

 

1.1. Основно правило при определяне на приложимото законодателство (lex loci laboris)

1.2. Специални правила за командированите работници - изключение от основното правило

-        1.2.1. Задължителни изисквания, за да остане приложимо спрямо командированото лице законодателство на изпращащата държава–членка

-        1.2.2. Задължение за уведомяване и получаване на формуляр А1

-        1.2.3. Определяне на осигурителния доход на работници, които са командировани в друга държава –членка на ЕС,  в Конфедерация Швейцария или в държави от ЕИП

-        1.2.4. Командироване при  неизпълнение на задължителните изисквания за прилагане на чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004 , т.е. при отказ за издаване на формуляр А1

 

2. Правила за международния транспорт  

 

2.1. Правила спрямо шофьори, които са командировани от български предприятия, за да извършват курсове в само една друга държава-членка

2.2. Правила спрямо шофьори, които са командировани, за да работят на територията на  различни държави-членки на ЕС

 

3. Кратко за командироване на територията на трети държави (тези, които не са членки на ЕС) 

4. Практика на НАП и други информационни материали

 

5. Документи

 

-       формуляр по образец Окд-236

-       формуляр по образец Окд-237

-       Удостоверение А1

 

 

Част III

 

 

Командироване  в страни от ЕС, ЕИП и Швейцария
(Третиране по реда на ЗДДФЛ и СИДДО
)

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


 

 

Въведение. Обща информация и нормативна уредба.

 

1. Разпоредби на СИДДО, който трябва да познавате,  относно доходите от трудови правоотношения

 

1.1. Най-важните правила, които въвежда СИДДО при командироване на работници в чужбина - разликите в третирането при дългосрочно и краткосрочно командироване

1.2. Особености в случаите на договори за предоставяне на персонал

 

2. Взаимодействие на СИДДО И ЗДДФЛ – авансово и годишно облагане от страна на български работодател при едновременно облагане на доходите в чужбина съгласно СИДДО.

 

3. Третиране на дневните, квартирните и пътните и пари при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 според ЗДДФЛ и ЗКПО

 

4. Особености при третиране на възнагражденията на шофьорите, заети в международния транспорт

 

5. Данъчна практика