Ново в ТИТА 22.11.2010: Обезщетения по КТ

Ново в ТИТА 22.11.2010: Обезщетения по КТ

Третиране на обезщетенията, дължими по Кодекса на труда по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО
 
Забележка: При изготвяне на Таблицата е ползван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя -2010 г.», изготвен от специалисти на НАП. В него са резюмирани основните постановки, свързани с осигурителните вноски по реда на КСО и ЗЗО върху обезщетенията, дължими по реда на Кодекса на труда.
 
(Виж Фиш I.I.8 “Осигурителен доход” и по-конкретно Фиш I.I.8.4 “Доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски”, в който са посочени и обезщетенията по реда на КТ, върху които не се дължат осигурителни вноски - това са обезщетенията определени в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВКПОВ), както и  Фиш II.4.1 “Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване», в който е изведено основното правило, че доходът, върху който се внасят здравноосигурителните вноски за лицата, обхванати в чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО (работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец,) е дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.)
 
Едновременно с това считаме, че поради нередките случаи на отстраняване от работа и  незаконно уволнение е добре да се запознаете със специфичните изисквания в тези случаи, разгледани в Наръчника:
  • Виж във Фиш I.I.9.1. “Осигурителен стаж и осигурителни вноски” раздел “Законови правила, при които се внасят осигурителни вноски, без да е съществувавало осигурително правоотношение, но времето се зачита за осигурителен стаж”;
  • Виж във Фиш II.4.1 “Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване» - края на раздела, в който са посочени случаи, при които осигурителите не дължат здравноосигурителни вноски.
 
Разпоредба по КТ
Съдържание на разпоредбата
Третиране по реда на:
ЗДДФЛ
КСО
ЗЗО
чл. 177
Обезщетение за платен годишен отпуск
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 200
Обезщетения за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 213
Обезщетение за незаконно недопускане на работа
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 214
Обезщетение за незаконно временно отстраняване от работа
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 215
Обезщетение при командироване
Не подлежат на облагане по реда на  чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт (НКС и НСКСЧ).
Не подлежат на осигуряване пътните, квартирните и дневните (в пълен размер) пари при командировка
(чл. 1, ал. 7, т. 1 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване пътните, квартирните и дневните (в пълен размер) пари при командировка
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2
Обезщетение за пътните разноски и разноските по пренасянето на покъщнината
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 216, ал. 1, т. 3
Обезщетение за дните на пътуването и за още 2 дни, заплащани при преместване на работа в друго населено място
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 216, ал. 2
Обезщетение на работник или служител, трудовото правоотношение с когото е прекратено не по негова вина или не по негово заявление с предизвестие – работодателят заплаща пътните разноски и разноските по пренасянето на покъщнината му за неговото и на семейството му завръщане в постоянното им местоживеене
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 216, ал. 3
Обезщетение при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 217, ал. 1
Обезщетение при трудоустрояване на работник или служител с намалена работоспособност
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 218, ал. 1
Обезщетение при неявяване на работа поради природни или обществени бедствия
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 218, ал. 2
Обезщетение при участие в спасителните работи при природни или обществени бедствия
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 219
Обезщетение поради правомерен отказ за изпълняване на работата или преустановяването й
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.
Осигурява се.
чл. 220
Обезщетение за неспазено предизвестие
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 221
Обезщетение за прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 222, ал. 1
Обезщетение при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни
Облага се като доход от трудови правоотношения
Осигурява се.

Според разяснения на специалисти на НАП  би следвало да се осигурява    само от освободеното от работа лице по реда, определен в чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, ако  то  не се осигурява на друго основание.

л. 222, ал. 2
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 222, ал. 3
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 224
Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 225
Обезщетение за незаконно уволнение или недопускане на работа на възстановен работник или служител
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 226, ал. 3
Обезщетение за други вреди, причинени на работника, свързани с неиздаване или несвоевременно издаване на необходими документи, както и на документи с невярно съдържание
Необлагаем доход по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 232, ал. 2
Обезщетение в полза на ученик, завършил успешно за неосигуряване от работодателя  на работа съобразно придобитата квалификация
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)
чл. 331
Обезщетение за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
Облага се като доход от трудови правоотношения
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 1, ал. 7, т. 7 от НЕВДВКПОВ)
Не подлежат на осигуряване 
(чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЗО)