Годишно приключване 2020 г. (полуприсъствен) - КСО, ЗДДС (присъствени: 15.12 и 16.12); ЗКПО, ЗДДФЛ (онлайн: 21.12 и 22.12) | Димитър Бойчев, Моника Петрова и Людмила Мермерска

ПРОГРАМА

Програма

 

Бутон за поръчка в дъното на страницата. Моля, първо се запознайте с програмата и условията за участие.

 

Тема: Годишно приключване 2020 г. - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО


Цена: 240 лв. (ДДС вкл.)


Краен срок заплащане участие: до 01.12.2020 г. включително


Участници, присъствена част: 24

• Разстояние между участниците 1.5 м.

• Залата се ползва само по половин ден, за да се избегне застояване на въздуха.

• Носене на маски от участниците - задължително.

Не се приемат участници над бройката от 24 присъстващи. Правим това от уважение към Вашето здраве!


Присъствена част

КСО (Димитър Бойчев)

15.12.2020, 13.30 - 17.00 

Парк хотел "Москва"

 

ЗДДС (Моника Петрова)

16.12.2020, 09.30 - 13.00

Парк хотел "Москва"


Онлайн част

ЗКПО (доц. д-р Людмила Мермерска)

21.12.2020, 09.30 - 19.00

уебинар Zoom

(48 участника от присъствените семинари на 15-16 и 17-18.12)

 

ЗДДФЛ (доц. д-р Людмила Мермерска)

22.12.2020, 09.30 - 14.30

уебинар Zoom 

(48 участника от присъствените семинари на 15-16 и 17-18.12)


 

I.ПРИСЪСТВЕНА ЧАСТ

 

Първи ден – 15.12. (вторник - следобед)


Записване на участниците от 13.00 до 13.30 часа
13.30-15.00 – лекция
15.00-15.30 – почивка
15.30-17.00 - лекция

 

Тема: Задължителни осигурителни вноски
Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг     


АКЦЕНТИ


•    Актуални въпроси през 2020 г.; 
•    Очаквани промени от началото на 2021 г.;
•    Новости относно приложимото осигурително законодателство.


ПРОГРАМА


1. Актуални въпроси през 2020 г.:
•    Нови минимални осигурителни прагове за хотелиерство и ресторантьорство;
•    Увеличаване броя на работните дни неплатен отпуск, които през 2020 г. се зачитат за осигурителен стаж - основно във връзка с отразяване в декларация образец № 1;
•    Осигуровки върху консумативните разходи за работно място във връзка с възложена надомна работа или работа от разстояние при обявено извънредно положение (по новия чл. 120б от КТ);
•    Осигуровки при преустановяване на работа по новия чл. 120в от КТ поради обявено извънредно положение;
•    Минимални осигурителни прагове при едностранно установено от работодателя непълно работно време по новия чл. 138а, ал. 2 от КТ за периода на обявено извънредно положение;
•    Задължителни осигурителни вноски върху плащане за въздържане от действия преди прекратяване на правоотношението;
•    Осигуряване на самоосигуряващи се пенсионери - промени в НООСЛБГРЧМЛ;
•    Други.

2. Очаквани промени от началото на 2021 г.

3. Новости относно приложимото осигурително законодателство:

•    Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C 610/18 от 16 юли 2020 г. (кой се счита за работодател на международните шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство);
•    Решение на Съда на Европейския съюз по Дело C-17/19 от 14 май 2020 г. (обвързващо действие и обхват на удостоверение А1);
•    Последици от BREXIT в сферата на координацията на системите за социална сигурност;
•    Нова Спогодба на България с Република Азербайджан;
•    Други.

 

Втори ден – 16.12. (сряда - сутрин)

 

9.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 - лекция

 

Тема: ЗДДС – годишно приключване 2020 г. и очакваните промени през 2021 г.
Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

 

АКЦЕНТИ


•    Важни промени в ЗДДС през 2020 г.
•    Задължения за извършване на корекции по ЗДДС.
•    Актуална административна и съдебна практика. 
•    Очаквани промени в ЗДДС за 2021 г.


ПРОГРАМА


1.  Важни промени в ЗДДС през 2020 г.:
1.1. Промени при вътреобщностната търговия от 01.01.2020 г.: 
•    вътреобщностни доставки – идентифициране на получателя, документиране на транспортирането;
•    складиране на стоки до поискване в друга държава членка;
•    последователни доставки на стоки. 
1.2. Промени в регистрацията по ЗДДС – последователно извършване на еднородна дейност, задължение за регистрация на чуждестранни лица.
1.3. Промяна при облагането на доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.
1.4. Намалена ставка на данъка – от 01.07.2020 г. и от 01.08.2020 г.
2. Задължения за извършване на корекции по ЗДДС:
•    при извършване на облагаеми и освободени доставки,
•    при промяна в използването на дълготрайни активи, 
•    еднократни корекции.
3. Други въпроси по ЗДДС. Актуална административна и съдебна практика
4. Очаквани промени в ЗДДС за 2021 г.

 

II. ОНЛАЙН ЧАСТ (УЕБИНАР)

 

Първи ден 21.12. (понеделник) – ЗКПО в две части

 

Първа част

 

Влизане в Zoom 09.00 - 09.30

връзка за достъп ще бъде публикувана тук на 15 декември и ще стане активна 21 декември.

9.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 - лекция
13.00 – 13.30 – почивка

13.30 - 14.30 - дискусия


Тема: ЗКПО за всички

Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска - данъчен консултант с повече от 20 годишен опит в сферата на ЗКПО, ЗДДФЛ и СИДДО.


АКЦЕНТИ


•    Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2020 г. с акцент върху преобразуванията, които имат най-широко приложение 
•    Кратък обзор на актуална данъчна и съдебна практика през 2020 г.
•    Накратко за очакваните промени през 2021 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в уебинарите през януари 2021 г.

 

ПРОГРАМА


1.    Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2020 г. с акцент върху преобразуванията, които имат най-широко приложение:
•    Третиране на договорите за оперативен лизинг при прилагане на МСС. Има ли преобразуване при прилагане на НСС?
•    Разходи от отписване на несъбрано вземане – обзор на 6-те познати възможности за отписване и някои интересни акценти.
•    Третиране на обезценки на вземания – в годината на обезценка и правила за обръщане. Добре ли е да правим обезценки? 
•    Задължения, подлежащи на регулиране по реда на чл. 46 от ЗКПО - обхват и състояние на задълженията, при които може да се извърши регулиране. Къде може да сбъркаме?
•    Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО – накратко за познатите правила и новите моменти от 2020 г.
•    Амортизиране, заведени в ДАПл. Кога следва да започнем, кога да спрем данъчната амортизацията и кога я коригираме? 
•    Отписване на дълготрайни активи -  отписване при брак дълготрайни активи.  Как се третира отписване на разходи за създаване на ДМА, в случай, че е взето решение за неговото унищожаване преди въвеждането му в експлоатация?
•    Отписване при липси на дълготрайни и краткотрайни активи (парични средства).
•    Отписване при липси и брак на материални запаси. Кога няма преобразуване. Отново за документирането на брака и липсите. Как следва да се процедира сега при ниските добиви в следствие на сушата?
•    Неизплатени към 31.12 2020 г. доходи на местни физически лица. Кои са случаите на регулиране/нерегулиране?
•    Пренасяне на загуба от минали години - Кога се губи право на пренасяне на загуба? До кога може да се пренася загуба? 
•    Третиране на разходи за ремонт, изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държава или общинска собственост.
•    Кратко за някои по-често срещани специфични разходи –разходи за PCR, разходи във връзка с наемане на чуждестранни работници по реда на ЗТМТМ, разходи за непризнат данъчен кредит.
•    Приходи от държавни помощи – помощта 60/40 и други държавни помощи
•    Скрито разпределение. Какво да имаме предвид?
•    Счетоводни грешки – Как се коригират? Каква е давността, след която не може да се прави корекция?
•    Други преобразувания, както и подаване на данъчна декларация при ликвидация и несъстоятелност.

2. Кратък обзор на актуална данъчна и съдебна практика през 2020 г.
3. Накратко за очакваните промени през 2021 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в уебинарите през януари 2021 г.


Втора част  - ЗКПО за напреднали (Изисквания на европейското законодателство, имплементирани в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г.)


14.30 – лекция
16.00 - 16.30 – почивка
16.30 – 18.00 – лекция
18.00 – дискусия

 

АКЦЕНТИ


•    Транспониране на изисквания на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива (ЕС) 2016/1164)
•    Транспониране на изисквания на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави

 

ПРОГРАМА

 

1.    Промените през 2020 г.

•    Данъчно облагане при напускане  (чл. 5 на Директива (ЕС) 2016/1164). Примери.
•    Хибридни несъответствия (Директива (ЕС) 2017/952). Примери.
2.    Отново за двете промените през 2019 г
•    Регулиране на разходите за лихви по реда на чл. 43а от ЗКПО (чл. 4 на Директива (ЕС) 2016/1164). Примери.
•    Контролирани чуждестранни дружества (чл. 7 и чл. 8 на Директива (ЕС) 2016/1164). Примери.

 

Втори ден (22.12- вторник)

 

Влизане в Zoom 09.00 - 09.30

9.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 - лекция
13.00 - 13.30 –почивка
13.30 – 14.30 - дискусия

 

АКЦЕНТИ


•    Задължения на чл. 73  и чл. 73а от ЗДДФЛ платците на доходи 
•    ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.
•    Очакваните промени през 2021 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в уебинарите през януари 2021 г.

 

ПРОГРАМА

 

1. Задължения на чл. 73  и чл. 73а, ал. 5  от ЗДДФЛ на платците на доходи:
•    Обхват на доходите, посочвани в Справката по чл. 73, ал. 1,
•    Обхват на доходите, посочвани в Справката по чл. 73, ал. 6,
•    Обхват на доходите, посочвани в чл. 73а, ал. 5.
2. Най-често поставяните въпроси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ:
•    Приложение № 1
•    Приложение № 2
•    Приложение № 3
•    Приложение № 4
•    Приложение № 5
•    Приложение № 6
•    Приложение № 8.
3. Особености при попълване на ГДД при доходи с източник чужбина.
4. Накратко за очакваните промени през 2021 г.Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в уебинарите през януари 2021 


Уебинарът ще  бъде записан и качен на сайта на адрес:  с възможност за ползване до 31.03.2021 г.

За тези от Вас, които имат притеснения с ползване на платформата ще бъде направена тренировка за ползване на платформата два дни преди семинара.


При записване:

 

1. Ако таксата не е заплатена в срок до до 01.12.2020 г. вкл., резервацията Ви на място за семинара се канцелира и мястото се преотстъпва на чакащ.

 

2. Ако не можете да присъствате на семинара, не връщаме таксата, а Ви даваме  достъп, изтичащ на 31.12.2020 г., до записите от уебинарите по КСО (проведен на 02.12) и ЗДДС (проведен на 27.11).

За участие в семинара е необходимо да закупите достъп до него.

Поръчай