Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.
 
В сила от 01. 01. 2016 г.
 
Обн. ДВ, бр. 96 от  9 декември 2015 г. (извънреден)
 
 
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2016 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
20 623 591,5
1.
Данъчни приходи
18 065 446,7
1.1.
Корпоративен данък
1 734 500,0
1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
108 500,0
1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
2 830 000,0
1.4.
Данък върху добавената стойност
8 409 600,0
1.5.
Акцизи
4 670 000,0
1.6.
Данък върху застрахователните премии
32 000,0
1.7.
Мита и митнически такси
150 000,0
1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
1.9.
Други данъци
129 800,0
2.
Неданъчни приходи
2 558 144,8
2.1.
Държавни такси
1 055 114,0
2.2.
Съдебни такси
120 000,0
2.3.
Приходи и доходи от собственост
448 832,5
2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
95 036,9
2.5.
Други приходи
839 161,4
(2) Приема държавния бюджет за 2016 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
II.
РАЗХОДИ
10 946 208,6
1.
Текущи разходи
8 332 042,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 784 699,6
1.2.
Субсидии
871 694,6
1.2.1.
Субсидии за нефинансови предприятия
806 076,7
1.2.2.
Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
65 617,9
1.3.
Лихви
773 943,3
1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 058 603,7
2.
Капиталови разходи
2 511 887,9
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 268 627,1
2.2.
Капиталови трансфери
243 260,8
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
11 945,0
5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
10 455 193,2
1.
 Предоставени трансфери за:
10 526 027,2
1.1.
 Общините
2 662 137,0
1.2.
 Държавното обществено осигуряване
5 065 887,1
1.3.
 Националната здравноосигурителна каса
1 069 199,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
 Българското национално радио
42 112,0
1.5.
 Българската национална телевизия
65 147,0
1.6.
 Българската телеграфна агенция
4 385,0
1.7.
 Държавните висши училища
407 415,3
1.7.1.
 – от Министерството на образованието и науката
383 331,3
1.7.2.
 – от Министерството на отбраната
24 084,0
1.8.
 Българската академия на науките
75 837,0
1.8.1.
 – от Министерството на образованието и науката
73 287,0
1.8.2.
 – от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
1.9.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  от Министерството на околната среда и водите
 
95 000,0
1.10.
Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 
1 370,0
1.11.
Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
 
68 032,1
1.11.1.
 – от Министерския съвет
3 036,8
1.11.2.
 – от Министерството на финансите
996,0
1.11.3.
 – от Министерството на вътрешните работи
20 604,0
1.11.4.
 – от Министерството на правосъдието
37,3
1.11.5.
 – от Министерството на икономиката
71,3
1.11.6.
 – от Министерството на образованието и науката
5 000,0
1.11.7.
 – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
36 257,6
1.11.8.
 – от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
401,9
1.11.9.
 – от Министерството на земеделието и храните
579,7
1.11.10.
 – от Министерството на енергетиката
717,6
1.11.11.
 – от Националния статистически институт
300,0
1.11.12.
 – от Държавната агенция „Национална сигурност“
29,9
1.12.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
812 974,8
1.13.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
156 530,9
2.
 Получени трансфери от:
70 834,0
2.1.
Държавното обществено осигуряване за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
3 684,0
2.3.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
 
60 000,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 009 743,8
(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2016 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-1 787 554,1
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
1 787 554,1
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2016 г., както следва:
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
140 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
140 000,0
 
в т.ч. приходи от съдебни такси
120 000,0
II.
РАЗХОДИ
518 000,0
 1.
 Текущи разходи
508 900,0
 2.
 Капиталови разходи
8 500,0
 3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
378 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
378 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2016 г., както следва:
 
 
Органи на съдебната власт
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
12 141,0
 
Върховен касационен съд
16 765,3
 
Върховен административен съд
12 574,0
 
Прокуратура на Република България
200 727,9
 
Съдилища на Република България
268 132,7
 
Национален институт на правосъдието
3 301,8
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
3 757,3
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
 
Всичко:
518 000,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:  
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
83 207,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
57 523,9
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 480,0
1.
Неданъчни приходи
1 480,0
II.
РАЗХОДИ
53 400,0
1.
 Текущи разходи
50 816,0
2.
 Капиталови разходи
2 084,0
3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
51 920,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
51 920,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
 
Наименование на функционалната област
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
34 167,0
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
17 831,1
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
400,0
 
Всичко:
53 400,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Народното събрание, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
19 174,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
20 510,4
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2016 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.
Неданъчни приходи
150,0
II.
РАЗХОДИ
15 307,0
1.
 Текущи разходи
15 057,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
13 270,0
2.
 Капиталови разходи
250,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
15 157,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
15 157,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Сметната палата, както следва:              
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 000,0
  2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 037,0
 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 050,0
1.
Текущи разходи
5 820,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 968,0
2.
Капиталови разходи
230,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 050,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 050,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Администрацията на президента, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 200,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 100,0
 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
17 200,0
1.
Неданъчни приходи
17 200,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
600,0
II.
РАЗХОДИ
82 800,0
1.
Текущи разходи
77 640,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
49 214,0
1.2.
 Субсидии
4 500,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
4 500,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
474,1
2.
Капиталови разходи
5 159,3
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
65 600,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
68 636,8
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (+/-)
-3 036,8
2.1
 Предоставени трансфери (-)
-3 036,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 222,0
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
22 787,1
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
4 673,0
5.
Политика в областта на архивното дело
6 262,0
6.
Бюджетна програма „Администрация“
10 300,7
7.
Други бюджетни програми, в т.ч.:
29 994,2
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
21 994,2
7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 000,0
 
Всичко:
82 800,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерския съвет, както следва:          
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
34 402,7
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
35 003,0
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 719,0
1.
Текущи разходи
2 619,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 199,0
2.
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 719,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 719,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Конституционния съд, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
513,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
520,0
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2016 г., както следва:                                      
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 778,0
1.
Текущи разходи
2 727,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 667,0
2.
Капиталови разходи
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 778,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 778,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Омбудсмана, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 084,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 111,0
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
98 600,0
1.
Неданъчни приходи
98 600,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
86 570,0
II.
РАЗХОДИ
403 472,0
1.
Текущи разходи
387 629,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
248 975,0
1.2.
 Субсидии
2 000,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
2 000,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 656,0
2.
Капиталови разходи
15 843,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
304 872,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
302 184,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
3 684,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
3 684,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-996,0
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-996,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
54 543,8
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
257 126,9
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
43 329,3
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
4 868,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 371,0
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 371,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
32 233,0
 
Всичко:
403 472,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на финансите, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
210 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
160 000,0
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 000,0
1.
Неданъчни приходи
62 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
49 154,8
II.
РАЗХОДИ
122 600,5
1.
Текущи разходи
111 637,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
20 737,6
2.
Капиталови разходи
5 963,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
5 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
60 600,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
60 600,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
102 953,9
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
730,7
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
18 915,9
 
Всичко:
122 600,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на външните работи, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
101 862,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
101 862,9
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер 5 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
 
 в т.ч.: неданъчни приходи на Военномедицинска академия
20 000,0
 
     приходи от държавни такси
50,0
II.
РАЗХОДИ
1 003 089,0
1.
Текущи разходи
948 754,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
727 500,0
1.2.
Субсидии
1 978,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
1 978,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
960,0
2.
Капиталови разходи
54 335,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
959 089,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
983 173,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 084,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-24 084,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
932 349,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международна сигурност
70 740,0
 
Всичко:
1 003 089,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на отбраната, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
258 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
225 000,0
(4) В разходите по ал. 1 за дейността на Военномедицинска академия са включени 84 428,0 хил. лв., в т.ч. 54 126,0 хил. лв. за персонал.
(5) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
170 378,0
1.
Неданъчни приходи
170 378,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
95 004,0
II.
РАЗХОДИ
1 126 977,0
1.
Текущи разходи
1 111 977,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
999 644,0
2.
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
956 599,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
977 203,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-20 604,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-20 604,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
628 856,0
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
161 646,0
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
193 502,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
142 973,0
 
Всичко:
1 126 977,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
142 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
127 000,0
Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
60 000,0
1.
Неданъчни приходи
60 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
59 595,8
II.
РАЗХОДИ
205 132,0
1.
Текущи разходи
190 747,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
122 854,0
1.2.
Субсидии
450,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
450,0
2.
Капиталови разходи
14 385,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
145 132,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
145 169,3
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-37,3
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-37,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
80 811,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
117 116,6
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 204,4
 
Всичко:
205 132,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
85 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
78 804,9
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
19 874,4
II.
РАЗХОДИ
1 109 914,8
1.
Текущи разходи
1 108 524,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
83 087,5
1.2.
 Субсидии
3 690,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
999 523,3
2.
Капиталови разходи
1 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 083 914,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 076 764,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
99 484,0
2.
Политика в областта на трудовите отношения
12 280,9
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
178 766,8
4.
Политика в областта на хората с увреждания
194 502,7
5.
Политика в областта на социалното включване
615 776,2
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
618,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
134,7
8.
Бюджетна програма „Администрация“
8 351,2
 
Всичко:
1 109 914,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 035 827,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 025 327,3
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., както следва:
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
42 000,0
1.
Неданъчни приходи
42 000,0
 
   в т.ч. приходи от държавни такси
32 000,0
II.
РАЗХОДИ
436 541,3
1.
Текущи разходи
421 541,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
190 802,7
1.2.
Субсидии
79 636,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
79 636,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
26 800,0
2.
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
394 541,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
418 541,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
70 780,7
2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
328 962,8
3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
24 862,2
4.
Бюджетна програма „Администрация“
11 935,6
 
Всичко:
436 541,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
258 899,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
243 899,4
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2016 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2016 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 260,0
1.
Неданъчни приходи
13 260,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
730,0
II.
РАЗХОДИ
445 468,0
1.
Текущи разходи
435 768,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
213 390,9
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
25 092,9
1.2.
 Субсидии
6 260,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 945,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
433 208,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
894 826,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-456 618,3
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-456 618,3
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-1 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
390 913,5
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
48 308,5
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
6 246,0
 
Всичко:
445 468,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
231 990,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
231 664,2
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 000,0
1.
Неданъчни приходи
23 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
500,0
II.
РАЗХОДИ
139 547,5
1.
Текущи разходи
134 863,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
68 980,2
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 039,0
1.2.
 Субсидии
14 500,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
600,0
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
42,0
2.
Капиталови разходи
4 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
116 547,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
116 547,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
13 890,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
121 055,3
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 601,4
 
Всичко:
139 547,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на културата, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
70 567,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
70 596,9
Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
48 000,0
1.
Неданъчни приходи
48 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
42 430,0
II.
РАЗХОДИ
44 481,9
1.
Текущи разходи
43 093,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
25 518,1
2.
Капиталови разходи
1 388,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-18 518,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
19 031,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-37 550,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
60 000,0
2.2.
 Предоставени трансфери (-)
-97 550,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-15 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
15 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
15 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
20 162,9
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
9 415,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
14 904,0
 
Всичко:
44 481,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
18 963,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
18 963,8
Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 654,7
1.
Неданъчни приходи
23 654,7
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
13 013,5
II.
РАЗХОДИ
71 864,4
1.
Текущи разходи
71 364,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
25 996,0
1.2.
Субсидии
22 870,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
22 800,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.
Капиталови разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
48 209,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
48 281,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-71,3
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-71,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
51 364,4
 2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
13 500,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 000,0
 
Всичко:
71 864,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на икономиката, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
45 868,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
45 868,4
Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г., както следва:
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
244 263,3
1.
Неданъчни приходи
244 263,3
 
  в т.ч. приходи от държавни такси
2 642,0
II.
РАЗХОДИ
115 559,6
1.
Текущи разходи
39 720,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 108,6
1.2.
Субсидии
32 052,7
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
32 052,7
2.
Капиталови разходи
75 839,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
717,6
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-717,6
2.1.
  Предоставени трансфери (-)
-717,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
128 703,7
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-128 703,7
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-128 703,7
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
111 832,3
2.
Бюджетна програма „Администрация“
3 727,3
 
Всичко:
115 559,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на енергетиката, както следва:     
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
110 451,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
110 451,0
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер 72 239 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.),които не могат да бъдат разходвани за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 800,0
1.
Неданъчни приходи
1 800,0
 
  в т.ч. приходи от държавни такси
1 000,0
II.
РАЗХОДИ
13 243,9
1.
Текущи разходи
12 943,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 893,7
2.
Капиталови разходи
300,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
11 443,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
11 443,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
11 122,7
 2.
Бюджетна програма „Администрация“
2 121,2
 
Всичко:
13 243,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на туризма, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
11 750,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
11 750,2
Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
270 907,0
1.
Неданъчни приходи
270 907,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
263 273,3
II.
РАЗХОДИ
326 564,5
1.
Текущи разходи
196 804,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
38 116,1
1.2.
Субсидии
435,0
1.2.1.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
435,0
1.3.
 Лихви
6,8
2.
Капиталови разходи
129 759,9
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
55 747,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
93 375,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-1 370,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-1 370,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-36 257,6
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-36 257,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
89,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-89,9
 
в т.ч.
 
1.
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
-89,9
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
2 760,0
 2.
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
285 851,3
 3.
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
27 593,3
 4.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
3 050,8
 4.1.
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
873,2
 4.2.
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
2 177,6
 5.
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
7 309,1
 
Всичко:
326 564,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
266 811,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
286 519,2
Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
160 000,0
1.
Неданъчни приходи
160 000,0
 
  в т.ч. приходи от държавни такси
76 956,3
II.
РАЗХОДИ
246 908,2
1.
Текущи разходи
238 651,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
141 163,6
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
108 050,0
2.
Капиталови разходи
8 257,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
86 908,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
87 487,9
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-579,7
2.1.
  Предоставени трансфери (-)
-579,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на земеделието и селските райони
199 415,2
 2.
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
4 670,0
 3.
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
27 314,0
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
15 509,0
 
Всичко:
246 908,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:                       
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
103 544,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
105 744,6
(4) Утвърждава средства в размер 15 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
55 613,5
1.
Неданъчни приходи
55 613,5
 
  в т.ч. приходи от държавни такси
23 543,5
II.
РАЗХОДИ
255 211,2
1.
Текущи разходи
245 572,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
32 769,2
1.2.
Субсидии
187 500,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
187 500,0
1.2.1.1.
  Субсидии за „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД
175 000,0
1.2.1.2.
  Субсидии за „Български пощи“ ЕАД
12 500,0
2.
Капиталови разходи
9 639,2
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
164 597,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
155 899,6
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
9 100,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
9 100,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-401,9
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-401,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-35 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
35 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Предоставена временна финансова помощ (нето)
35 000,0
1.1.
 Възстановени суми по временна финансова помощ (+)
35 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на транспорта
212 740,7
 2.
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии
24 246,9
 3.
Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
18 223,6
 
Всичко:
255 211,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
219 409,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
221 917,5
Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 700,0
1.
Неданъчни приходи
26 700,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
 
II.
РАЗХОДИ
71 211,2
1.
Текущи разходи
68 711,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
9 251,2
 
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
3 176,9
1.2.
 Субсидии
46 830,9
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
180,0
1.2.2.
 Субсидии за юридически лица с нестопанска цел
46 650,9
1.3.
 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
6 114,0
2.
Капиталови разходи
2 500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
44 511,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
44 511,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
13 472,7
 2.
Политика в областта на спорта за високи постижения
50 721,3
 3.
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
3 918,1
 4.
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта
260,2
 5.
Политика в областта на младите хора
1 271,5
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
1 567,4
 
Всичко:
71 211,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
61 839,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
61 665,8
Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
200,0
1.
Неданъчни приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ
97 324,0
1.
Текущи разходи
90 524,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
83 310,5
2.
Капиталови разходи
6 800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
97 124,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
97 153,9
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-29,9
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-29,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:  
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на защитата на националната сигурност
97 324,0
 
Всичко:
97 324,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
12 374,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
13 624,0
Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 400,0
1.
Текущи разходи
3 320,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 224,0
2.
Капиталови разходи
80,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 400,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 400,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 225,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 225,0
Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 248,0
1.
Текущи разходи
2 098,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 498,0
2.
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 248,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 248,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
736,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
740,4
Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 283,0
1.
Текущи разходи
2 133,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 437,0
2.
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 283,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 283,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
825,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
833,0
Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 132,0
1.
Текущи разходи
5 982,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 342,0
2.
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 132,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 132,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 040,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 040,0
Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
250,0
1.
Неданъчни приходи
250,0
II.
РАЗХОДИ
33 916,0
1.
Текущи разходи
33 716,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
28 660,0
2.
Капиталови разходи
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
33 666,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
33 666,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националната служба за охрана, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
4 600,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
5 100,0
Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
20 700,0
1.
Текущи разходи
19 700,0
2.
Капиталови разходи
1 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
20 700,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
20 700,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 565,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
2 800,0
Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
800,0
1.
Неданъчни приходи
800,0
II.
РАЗХОДИ
18 852,1
1.
Текущи разходи
16 482,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
12 966,6
2.
Капиталови разходи
2 370,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
18 052,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
18 352,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-300,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-300,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националния статистически институт, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
5 308,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
5 780,5
Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
5 500,0
1.
Неданъчни приходи
5 500,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
4 000,0
II.
РАЗХОДИ
3 591,1
1.
Текущи разходи
3 571,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 024,6
2.
Капиталови разходи
20,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 908,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 908,9
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-1 908,9
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
493,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
566,5
Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
60 000,0
1.
Неданъчни приходи
60 000,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
59 250,0
II.
РАЗХОДИ
8 428,0
1.
Текущи разходи
6 777,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 056,4
2.
Капиталови разходи
1 650,9
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-16 100,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
-7 000,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-9 100,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-9 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
35 472,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-35 472,0
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-35 472,0
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
2 821,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
3 321,2
Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 200,0
1.
Неданъчни приходи
1 200,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
1 200,0
II.
РАЗХОДИ
1 235,0
1.
Текущи разходи
1 220,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
943,2
2.
Капиталови разходи
15,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
35,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
35,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
285,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
285,8
Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
11 405,0
1.
Неданъчни приходи
11 405,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
10 900,0
II.
РАЗХОДИ
4 919,1
1.
Текущи разходи
4 634,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 631,0
2.
Капиталови разходи
285,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
6 485,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-6 485,9
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-6 485,9
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 248,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 248,1
Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
7 500,0
1.
Неданъчни приходи
7 500,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
7 500,0
II.
РАЗХОДИ
4 127,1
1.
Текущи разходи
4 039,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 222,6
2.
Капиталови разходи
88,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
3 372,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-3 372,9
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-3 372,9
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 863,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 881,5
Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 861,0
1.
Текущи разходи
3 511,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 282,1
2.
Капиталови разходи
350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 861,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 861,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
1 528,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
1 528,9
Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
2 050,0
1.
Неданъчни приходи
2 050,0
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
40,0
II.
РАЗХОДИ
40 365,8
1.
Текущи разходи
19 736,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 193,2
2.
Капиталови разходи
1 396,7
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
38 315,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
38 315,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: 
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:
40 365,8
 1.1.
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
21 193,8
 1.2.
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
19 172,0
 
Всичко:
40 365,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
24 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
24 000,0
Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
100,0
1.
Неданъчни приходи
100,0
II.
РАЗХОДИ
1 300,0
1.
Текущи разходи
1 270,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
982,0
2.
Капиталови разходи
30,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 200,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 200,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
400,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
400,0
Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
7 241,9
1.
Неданъчни приходи
7 241,9
 
 в т.ч. приходи от държавни такси
4 941,4
II.
РАЗХОДИ
10 441,8
1.
Текущи разходи
10 144,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
7 038,9
2.
Капиталови разходи
297,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 199,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 199,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
3 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
3 394,9
Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
1 286,0
1.
Текущи разходи
1 247,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
927,4
2.
Капиталови разходи
39,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 286,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 286,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
256,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
357,4
Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 000,0
1.
Текущи разходи
2 850,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 227,0
2.
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
772,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
772,0
Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
16 246,7
1.
Данъчни приходи
1 046,7
2.
Неданъчни приходи
15 200,0
II.
РАЗХОДИ
367 525,3
1.
Текущи разходи
350 903,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
31 150,5
1.2.
 Субсидии
300 350,0
1.2.1.
 Субсидии за нефинансови предприятия
300 350,0
2.
Капиталови разходи
16 621,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
391 278,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
391 278,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
40 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-40 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Предоставени кредити (нето)
-40 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: 
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони
334 233,0
 2.
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите
836,9
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
32 455,4
 
Всичко:
367 525,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
326 374,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
336 374,8
Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
1 334,0
1.
Текущи разходи
1 241,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
791,0
2.
Капиталови разходи
93,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 334,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 334,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
449,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
527,0
Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2016 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
136,0
1.
Неданъчни приходи
136,0
II.
РАЗХОДИ
43 628,0
1.
Текущи разходи
39 577,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
35 308,0
2.
Капиталови разходи
4 051,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
43 492,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
43 492,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: 
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред
43 628,0
 
Всичко:
43 628,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
8 106,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г.
8 170,7
Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
 Българско национално радио
42 112,0
 
 в т.ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
3 900,0
2.
 Българска национална телевизия
65 147,0
 
 в т.ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
8 100,0
3.
 Българска телеграфна агенция
4 385,0
Чл. 49. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. съгласно приложение № 4.
(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. съгласно приложение № 5.
Чл. 50. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 222 918,7 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 269 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 28 128,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 142 090,2 хил. лв. и по общини, както следва:
(в хил. лв.)
ОБЩИНИ
Бюджетни
взаимо-
отношения
От тях:
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
трансфери за местни дейности
Целева субсидия за капи-
талови разходи
обща изравнителна субсидия
за зимно
поддържане
и снегопо-
чистване на
общински
пътища
1
2(к.3+к.4+к.5+к.6)
3
4
5
6
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
Банско
5 981,5
5 324,8
144,8
86,6
425,3
Белица
5 377,8
3 826,7
756,1
226,3
568,7
Благоевград
30 142,7
26 250,5
2 729,8
196,8
965,6
Гоце Делчев
14 396,3
12 165,3
1 791,8
63,0
376,2
Гърмен
7 543,9
5 878,9
1 174,9
104,6
385,5
Kресна
2 761,8
1 980,3
454,1
64,9
262,5
Петрич
20 257,2
15 840,2
2 871,5
252,1
1 293,4
Pазлог
8 555,6
7 309,6
554,9
154,6
536,5
Cандански
15 867,9
12 645,6
1 789,2
244,3
1 188,8
Cатовча
7 470,9
5 915,3
1 083,3
83,6
388,7
Cимитли
6 383,9
4 912,3
903,5
112,0
456,1
Cтрумяни
3 315,7
2 320,3
352,8
140,0
502,6
Xаджидимово
4 839,9
3 740,1
716,4
56,0
327,4
Якоруда
4 490,2
3 271,1
806,6
112,5
300,0
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
Aйтос
11 306,2
8 908,4
1 752,6
95,1
550,1
Бургас
72 395,7
69 580,5
1 390,9
95,5
1 328,8
Kамено
5 251,8
4 401,9
525,8
32,6
291,5
Kарнобат
11 273,9
9 060,3
1 232,5
146,7
834,4
Mалко Tърново
2 712,7
1 885,2
188,1
122,1
517,3
Hесебър
7 848,3
7 130,1
256,2
54,4
407,6
Поморие
9 979,4
9 142,0
268,9
73,5
495,0
Приморско
2 426,7
2 188,5
57,1
19,6
161,5
Pуен
12 528,5
9 138,0
2 323,4
139,5
927,6
Cозопол
4 460,4
3 871,6
116,3
77,4
395,1
Средец
7 822,5
6 191,5
682,5
135,6
812,9
Cунгурларе
6 600,6
4 823,0
1 036,7
98,0
642,9
Царево
3 450,5
2 976,3
102,5
40,7
331,0
ОБЛАСТ ВАРНА
 
 
 
 
 
Aврен
3 556,6
2 894,0
236,9
59,6
366,1
Aксаково
7 448,0
5 968,2
697,2
169,3
613,3
Белослав
5 951,9
5 228,6
566,6
21,6
135,1
Бяла
1 809,6
1 644,2
35,2
17,3
112,9
Bарна
98 113,7
93 804,9
2 334,7
132,7
1 841,4
Bетрино
2 217,2
1 676,0
209,5
65,0
266,7
Bълчи дол
5 363,8
4 029,5
779,6
87,3
467,4
Девня
3 767,5
3 376,8
169,4
41,0
180,3
Долни чифлик
9 288,6
7 469,9
1 260,5
91,0
467,2
Дългопол
6 372,2
4 855,9
1 039,9
74,4
402,0
Провадия
10 423,2
8 300,9
1 356,1
128,2
638,0
Cуворово
3 674,1
2 960,2
412,1
56,5
245,3
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
Bелико Tърново
32 169,9
28 802,0
1 758,4
254,3
1 355,2
Горна Oряховица
15 604,9
12 882,0
2 146,7
62,8
513,4
Eлена
6 240,5
3 868,1
892,7
302,6
1 177,1
Златарица
2 468,6
1 894,4
193,5
68,9
311,8
Лясковец
4 340,3
3 399,9
663,5
42,8
234,1
Павликени
9 224,9
7 001,4
1 545,9
97,7
579,9
Полски Tръмбеш
5 249,6
4 110,5
737,2
43,2
358,7
Cвищов
12 903,0
10 179,5
2 119,2
64,7
539,6
Cтражица
7 350,9
5 911,7
822,5
101,2
515,5
Cухиндол
1 899,2
1 584,7
152,6
22,6
139,3
ОБЛАСТ ВИДИН
 
 
 
 
 
Белоградчик
4 051,7
3 263,6
356,4
63,2
368,5
Бойница
1 551,1
1 206,9
175,9
27,0
141,3
Брегово
4 085,7
3 417,4
397,9
37,9
232,5
Bидин
22 198,5
18 012,2
3 159,3
105,6
921,4
Грамада
1 096,0
720,5
193,1
25,9
156,5
Димово
3 881,0
2 861,7
473,2
75,0
471,1
Kула
2 632,4
1 953,1
385,3
47,2
246,8
Mакреш
1 047,8
689,8
202,5
16,4
139,1
Hово село
2 009,8
1 668,2
221,5
13,3
106,8
Pужинци
2 644,3
2 003,8
381,8
34,6
224,1
Чупрене
1 791,8
1 282,5
291,5
30,2
187,6
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
Борован
3 045,8
2 411,5
395,9
39,5
198,9
Бяла Cлатина
10 590,4
8 510,3
1 581,4
63,4
435,3
Bраца
30 191,7
26 129,2
3 061,2
126,6
874,7
Kозлодуй
9 079,4
8 140,9
727,6
14,0
196,9
Kриводол
3 641,4
2 582,3
708,8
35,5
314,8
Mездра
8 700,5
6 563,7
1 291,6
131,1
714,1
Mизия
3 041,9
2 400,2
474,0
19,5
148,2
Oряхово
4 238,1
3 227,3
698,3
45,4
267,1
Pоман
3 825,8
2 919,4
501,2
70,2
335,0
Xайредин
2 620,8
2 064,4
367,5
27,5
161,4
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
Габрово
22 140,7
16 884,4
2 867,5
378,3
2 010,5
Дряново
5 883,6
4 644,3
543,7
133,1
562,5
Cевлиево
15 051,8
11 684,3
1 641,9
307,6
1 418,0
Tрявна
5 184,0
3 357,7
528,7
368,5
929,1
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
Балчик
8 011,3
7 043,9
250,0
131,7
585,7
Генерал Тошево
6 486,7
4 666,0
882,7
130,1
807,9
Добрич
30 292,2
26 577,6
3 222,2
31,1
461,3
Добричка
10 377,1
6 885,2
1 802,4
263,0
1 426,5
Kаварна
6 807,2
6 049,9
179,0
92,2
486,1
Kрушари
3 292,7
2 314,8
531,2
75,3
371,4
Tервел
7 598,5
5 796,8
1 112,3
135,1
554,3
Шабла
2 390,5
1 809,3
214,8
65,0
301,4
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
Aрдино
5 907,4
3 976,3
838,3
177,8
915,0
Джебел
4 625,9
3 217,3
580,8
93,5
734,3
Kирково
9 965,9
6 647,5
1 565,6
304,8
1 448,0
Kрумовград
10 341,2
7 189,3
1 374,3
271,4
1 506,2
Kърджали
29 042,9
23 833,4
2 670,0
435,8
2 103,7
Mомчилград
7 325,7
5 199,0
944,0
265,5
917,2
Черноочене
4 932,9
3 256,0
670,3
160,5
846,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
Бобовдол
3 449,7
2 496,9
508,9
81,6
362,3
Бобошево
1 309,4
816,8
199,9
48,3
244,4
Дупница
15 554,5
12 606,9
2 290,2
98,0
559,4
Kочериново
2 431,3
1 674,1
376,0
58,7
322,5
Kюстендил
22 113,1
17 525,2
2 728,5
381,5
1 477,9
Hевестино
1 860,5
944,9
417,5
91,3
406,8
Pила
1 454,4
1 177,3
154,6
11,1
111,4
Cапарева баня
2 228,2
1 772,6
278,2
39,0
138,4
Tрекляно
1 150,9
507,0
204,9
104,2
334,8
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
Aприлци
1 840,9
1 465,0
90,7
53,9
231,3
Летница
2 397,2
1 899,2
297,7
34,1
166,2
Ловеч
19 745,0
16 206,8
2 267,3
199,0
1 071,9
Луковит
8 108,8
6 425,7
1 237,7
64,3
381,1
Tетевен
8 689,4
6 842,5
1 313,9
87,7
445,3
Tроян
11 524,5
8 760,3
1 444,5
240,4
1 079,3
Угърчин
3 892,7
2 634,2
631,9
95,7
530,9
Ябланица
3 924,6
3 025,4
475,4
84,8
339,0
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
Берковица
9 028,0
6 991,4
1 214,7
141,5
680,4
Бойчиновци
3 930,8
2 932,2
691,7
30,0
276,9
Брусарци
2 267,2
1 644,0
379,6
29,3
214,3
Bълчедръм
4 343,1
3 308,8
738,9
42,0
253,4
Bършец
3 740,5
2 907,0
501,5
49,4
282,6
Георги Дамяново
1 856,9
1 408,3
178,8
36,5
233,3
Лом
11 008,1
9 030,0
1 541,2
58,4
378,5
Mедковец
2 059,9
1 625,9
298,2
17,2
118,6
Mонтана
20 041,7
16 761,6
2 518,4
66,7
695,0
Чипровци
1 533,9
983,3
322,4
37,4
190,8
Якимово
1 802,7
1 285,2
353,4
24,2
139,9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
Батак
3 173,6
2 565,5
274,5
51,1
282,5
Белово
3 286,4
2 552,0
519,0
21,1
194,3
Брацигово
4 268,6
3 382,3
629,9
44,1
212,3
Bелинград
14 846,1
11 855,5
2 153,9
108,1
728,6
Лесичово
2 796,7
2 115,3
414,5
46,6
220,3
Пазарджик
41 660,9
34 499,9
5 714,4
242,5
1 204,1
Панагюрище
8 276,9
6 758,9
1 089,3
53,8
374,9
Пещера
6 621,2
5 438,4
910,2
43,2
229,4
Pакитово
6 820,5
5 253,9
1 190,4
88,8
287,4
Cептември
9 094,4
6 717,1
1 856,8
77,5
443,0
Cтрелча
2 003,2
1 527,5
335,1
14,9
125,7
Сърница
2 337,7
1 851,2
360,9
30,0
95,6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
Брезник
3 208,2
1 898,7
520,3
184,1
605,1
Земен
1 496,0
802,1
311,2
57,3
325,4
Kовачевци
1 488,6
855,6
185,2
139,3
308,5
Перник
27 377,9
23 585,4
2 515,3
337,1
940,1
Pадомир
8 076,8
6 246,3
1 025,2
124,4
680,9
Tрън
3 250,5
1 753,8
478,0
185,2
833,5
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
Белене
3 361,2
2 603,3
478,3
42,8
236,8
Гулянци
4 376,9
3 205,6
805,6
46,5
319,2
Долна Mитрополия
7 074,7
5 243,6
1 266,5
80,0
484,6
Долни Дъбник
4 697,6
3 508,9
871,0
50,6
267,1
Искър
2 582,3
1 923,0
492,2
22,5
144,6
Левски
6 453,4
4 893,5
1 191,6
33,4
334,9
Hикопол
3 599,5
2 614,5
644,2
34,9
305,9
Плевен
41 853,5
37 197,5
3 237,3
181,8
1 236,9
Пордим
3 424,9
2 740,7
423,4
40,3
220,5
Червен бряг
10 588,5
8 209,7
1 825,4
78,0
475,4
Kнежа
4 984,4
4 060,2
736,3
20,3
167,6
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
Aсеновград
20 616,1
16 357,0
3 138,7
174,8
945,6
Брезово
3 102,9
2 230,1
381,6
80,0
411,2
Kалояново
4 384,2
3 225,4
738,4
54,7
365,7
Kарлово
19 371,1
15 040,4
3 257,9
162,1
910,7
Кричим
3 414,3
2 753,7
593,1
5,2
62,3
Лъки
1 892,3
1 195,8
311,7
84,7
300,1
Mарица
9 817,7
8 105,1
1 155,1
54,4
503,1
Перущица
2 182,9
1 742,7
341,1
16,6
82,5
Пловдив
108 042,3
101 540,9
4 749,1
75,4
1 676,9
Първомай
9 414,4
7 233,2
1 517,0
102,4
561,8
Pаковски
8 463,7
6 691,0
1 415,9
46,6
310,2
Pодопи
8 773,1
6 495,5
1 471,1
220,0
586,5
Cадово
5 984,2
4 641,4
1 014,4
34,2
294,2
Стамболийски
6 965,9
5 410,4
1 327,5
27,9
200,1
Cъединение
3 231,1
2 295,2
636,9
37,7
261,3
Xисаря
4 424,9
3 544,8
548,6
39,9
291,6
Куклен
2 240,2
1 681,0
218,1
90,0
251,1
Сопот
4 178,2
3 448,1
587,7
17,6
124,8
ОБЛАСТ РАЗГРАД
 
 
 
 
 
Завет
4 206,4
3 255,5
634,0
58,5
258,4
Исперих
9 997,2
8 273,1
1 126,8
69,5
527,8
Kубрат
7 423,4
5 818,2
1 049,8
94,3
461,1
Лозница
4 939,3
3 816,6
615,9
110,9
395,9
Pазград
20 916,2
18 450,2
1 552,3
201,9
711,8
Cамуил
4 595,2
3 717,1
503,7
66,7
307,7
Цар Калоян
2 524,9
1 973,3
410,6
24,5
116,5
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
 
 
 
Борово
2 840,9
2 229,1
321,3
56,1
234,4
Бяла
5 169,4
3 838,7
909,5
76,2
345,0
Bетово
4 820,8
3 631,3
819,7
69,0
300,8
Две могили
3 676,3
2 725,2
527,2
83,0
340,9
Иваново
2 999,0
1 689,4
674,0
135,5
500,1
Pусе
51 474,1
44 566,3
5 481,0
253,1
1 173,7
Cливо поле
4 083,9
3 019,7
638,6
74,2
351,4
Ценово
2 205,3
1 498,3
416,0
54,6
236,4
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
Aлфатар
1 777,7
1 399,4
166,4
38,1
173,8
Главиница
5 513,6
4 113,3
856,1
73,8
470,4
Дулово
12 445,5
9 850,6
1 912,6
73,0
609,3
Kайнарджа
3 593,4
2 747,6
442,2
68,7
334,9
Cилистра
19 911,2
16 878,8
2 244,7
118,4
669,3
Cитово
2 656,7
1 885,7
424,0
67,4
279,6
Tутракан
6 125,0
4 682,7
993,4
66,6
382,3
ОБЛАСТ СЛИВЕН
 
 
 
 
 
Kотел
8 265,5
5 801,6
1 573,7
160,9
729,3
Hова Загора
15 864,1
12 598,6
2 242,6
135,9
887,0
Cливен
47 015,3
39 719,0
5 063,8
372,0
1 860,5
Tвърдица
8 564,3
6 857,8
1 125,2
111,5
469,8
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
 
 
 
 
Баните
2 267,4
1 355,1
283,5
132,7
496,1
Борино
1 628,3
1 117,9
218,4
110,7
181,3
Девин
5 334,8
3 729,9
760,8
360,9
483,2
Доспат
4 113,5
3 155,0
643,4
84,2
230,9
Златоград
5 219,4
3 986,0
739,8
131,0
362,6
Mадан
5 474,2
3 637,2
794,5
251,9
790,6
Hеделино
3 747,9
2 354,2
505,9
239,1
648,7
Pудозем
5 157,8
3 854,2
682,1
223,4
398,1
Cмолян
19 160,4
15 582,0
1 139,9
860,1
1 578,4
Чепеларе
3 104,9
2 448,9
78,4
178,7
398,9
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
333 530,3
316 392,2
9 482,7
499,6
7 155,8
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
 
 
 
 
 
Антон
906,4
669,9
124,5
30,1
81,9
Божурище
3 106,0
2 567,8
299,6
35,1
203,5
Ботевград
12 717,1
9 777,7
1 797,5
209,6
932,3
Годеч
2 595,4
1 537,6
437,4
143,8
476,6
Горна Mалина
2 838,1
2 063,1
372,6
80,3
322,1
Долна баня
3 012,6
2 704,5
229,7
16,2
62,2
Драгоман
2 771,2
1 729,2
343,0
148,3
550,7
Eлин Пелин
8 169,3
6 965,7
531,2
135,8
536,6
Eтрополе
6 230,0
5 036,5
620,0
154,3
419,2
Златица
2 216,0
1 818,0
256,5
24,9
116,6
Ихтиман
7 699,4
5 771,0
1 185,3
163,2
579,9
Kопривщица
1 524,2
1 289,6
126,9
25,3
82,4
Kостенец
4 563,9
3 545,9
612,3
91,6
314,1
Kостинброд
5 457,1
4 298,9
655,3
103,8
399,1
Мирково
1 174,2
837,4
118,5
49,3
169,0
Пирдоп
3 301,9
2 718,8
364,9
66,1
152,1
Правец
6 700,7
5 119,1
339,3
225,2
1 017,1
Cамоков
13 959,8
12 014,9
1 023,8
183,6
737,5
Cвоге
7 791,2
5 053,2
1 321,7
319,1
1 097,2
Cливница
3 131,6
2 267,7
542,0
64,5
257,4
Чавдар
745,4
593,6
71,4
20,3
60,1
Челопеч
1 022,3
863,5
58,4
21,7
78,7
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
 
Братя Даскалови
3 604,2
2 307,4
733,4
72,5
490,9
Гурково
2 568,4
1 944,1
439,2
23,2
161,9
Гълъбово
5 125,7
4 464,8
320,7
58,1
282,1
Kазанлък
27 009,0
22 878,5
3 230,0
104,6
795,9
Mъглиж
4 593,9
3 376,3
818,2
70,1
329,3
Николаево
2 899,4
2 352,6
393,5
25,1
128,2
Oпан
1 328,6
904,7
134,0
34,1
255,8
Павел баня
6 166,8
4 874,2
949,3
32,4
310,9
Pаднево
7 408,7
5 848,8
904,9
96,6
558,4
Cтара Загора
54 024,3
48 584,8
3 276,4
252,0
1 911,1
Чирпан
8 514,6
6 476,1
1 392,7
96,9
548,9
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
 
 
 
 
 
Aнтоново
3 764,6
2 093,6
598,7
192,5
879,8
Oмуртаг
9 423,7
6 754,8
1 554,0
193,5
921,4
Oпака
2 901,6
2 201,1
475,0
41,8
183,7
Попово
11 562,8
8 614,9
1 758,6
228,5
960,8
Tърговище
23 151,9
18 796,7
2 648,7
299,9
1 406,6
ОБЛАСТ ХАСКОВО
 
 
 
 
 
Димитровград
16 464,8
13 302,8
2 221,7
116,3
824,0
Ивайловград
4 314,8
2 531,6
771,7
180,2
831,3
Любимец
4 176,0
3 232,2
636,9
44,0
262,9
Mаджарово
1 432,0
946,3
99,6
61,2
324,9
Mинерални бани
2 263,3
1 627,5
292,2
51,7
291,9
Cвиленград
9 109,0
7 322,4
1 090,5
95,7
600,4
Cимеоновград
3 812,5
3 010,5
583,0
19,5
199,5
Cтамболово
3 443,5
2 482,5
345,1
84,2
531,7
Tополовград
5 163,1
3 723,4
934,1
56,7
448,9
Xарманли
8 864,5
6 932,2
1 168,7
100,9
662,7
Xасково
30 922,5
27 846,8
1 779,4
131,4
1 164,9
ОБЛАСТ ШУМЕН
 
 
 
 
 
Велики Преслав
4 979,4
3 737,1
841,6
69,5
331,2
Bенец
3 293,3
2 417,3
484,0
73,1
318,9
Bърбица
4 885,0
3 648,2
825,0
54,6
357,2
Kаолиново
5 509,7
4 147,8
935,0
60,4
366,5
Kаспичан
3 825,9
2 989,4
556,1
46,0
234,4
Hикола Kозлево
3 713,9
2 952,9
442,1
77,5
241,4
Hови пазар
9 026,4
7 465,8
983,8
163,0
413,8
Cмядово
4 067,2
3 283,3
534,9
29,2
219,8
Xитрино
2 780,4
1 835,9
349,1
123,6
471,8
Шумен
34 400,0
30 577,2
2 589,3
176,3
1 057,2
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
 
 
 
 
Болярово
3 144,5
2 478,1
163,7
66,1
436,6
Eлхово
6 975,0
5 259,8
1 105,8
75,9
533,5
Cтралджа
6 568,4
4 938,8
1 030,8
79,1
519,7
Tунджа
8 919,9
5 925,9
1 862,1
138,3
993,6
Ямбол
26 683,2
23 202,7
3 085,1
20,6
374,8
ВСИЧКО:
2 662 137,0
2 222 918,7
269 000,0
28 128,1
142 090,2
Чл. 51. Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.
Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, определени с решение на общинския съвет въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 15 на сто;
2. второ тримесечие – 30 на сто;
3. трето тримесечие – 30 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто, до 31 юли – в размер 25 на сто, и до 31 октомври – останалите 25 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2016 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 8 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
Чл. 55. В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 56. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 260 млн. лв.
Чл. 57. Общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях при първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв.
Чл. 58. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 420 лв. от 1 януари 2016 г.
Чл. 59. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2016 г.
Чл. 60. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли.
(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
1. за семейство с едно дете – 37 лв.;
2. за семейство с две деца – 85 лв.;
3. за семейство с три деца – 130 лв.;
4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
(3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
(4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
(5) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца е 100 лв.
(6) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 150 лв.
(7) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е, както следва:
1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
(8) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 100 лв.
(9) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 7, т. 1.
(10) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 100 лв.
(11) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(12) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 2880 лв.
(13) Размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 240 лв.
(14) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2016 г. е 340 лв.
Чл. 61. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.
Чл. 62. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2016 г. е 11 лв.
Чл. 63. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2016 г. е 80 лв.
Чл. 64. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2016 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
Чл. 65. Максималният размер на държавния дълг към края на 2016 г. не може да надвишава 26,6 млрд. лв.
Чл. 66. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 5,3 млрд. лв.
(2) В рамките на ограничението по ал. 1 може да бъде поет нов държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие.
(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
(4) Ограничението по ал. 3 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси средства.
Чл. 67. В рамките на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.), Министерският съвет може да поема външен държавен дълг в размер до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, включително за целите по чл. 66, ал. 2.
Чл. 68. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с Банката за развитие на Съвета на Европа споразумение за заем в размер до 300 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 г. при условие за последваща ратификация.
Чл. 69. Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи базови споразумения на Международната асоциация за суапове и деривати с избрани контрагенти при условие за последваща ратификация.
Чл. 70. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 66, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
1. емитира освен дълга по чл. 66, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
Чл. 71. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2016 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 87 – в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.;
3. по заеми на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, включително по заеми от външни кредитори при условие за последваща ратификация – в общ размер до 900 млн. евро.
Чл. 73. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до валутната равностойност на 1,0 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 74. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 72 и 73, е 3,0 млрд. лв.
Чл. 75. За 2016 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 197 732,7 хил. лв.
Чл. 76. (1) Средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. са планирани в централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и на министъра на финансите до размера на планираните.
(3) Средствата се разходват за наемане и/или модернизация и адаптиране на сграден фонд за нуждите на председателството, в т. ч. „НДК – Конгресен център София“ – ЕАД, Резиденция „Бояна“, сградата на Народното събрание на пл. Княз Александър I № 1, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и в чужбина и за други дейности, насочени към осигуряване на своевременна и ефективна подготовка за председателството.
Чл. 77. (1) В случай на организационни, структурни или нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации, прилагащи програмен формат на бюджет, Министерският съвет може да одобри промени в утвърдената класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016 – 2018 г., съгласно която в хода на бюджетната процедура за 2017 г. се разработват бюджетните им прогнози и проектите им на бюджети.
(2) Проектите на актове за промени в класификацията по ал. 1 се изготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 78. (1) Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с този закон разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2016 г. се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) В случаите, когато с този закон е утвърдено разпределение на разходите само по една област на политика по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените им разходи по бюджетни програми също се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Чл. 79. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2015 г.
Чл. 80. (1) Министерският съвет може да извършва промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при извършване на промени по реда на чл. 109, ал. 2 от същия закон.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет извършват промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите си при извършване на промени по реда на чл. 112, ал. 3 от същия закон.
Чл. 81. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се извършват до определения размер, с изключение на делегираните бюджети.
(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. разходи за персонал на делегираните бюджети и целеви средства по програми за развитие на средното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз;
7. разходи за подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.;
8. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина.
(6) Промените по ал. 5, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси.
(7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3, 4 и 5 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
(8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.
Чл. 82. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
Чл. 83. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2016 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 9.
(2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
(3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ при запазване на тяхното бюджетно салдо.
Чл. 84. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.12 от държавния бюджет по сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 85. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 86. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
Чл. 87. (1)За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“ и „Региони в растеж“, одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумение за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“).
(4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.
Чл. 88. (1) Годишният размер на плащанията за 2016 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.
Чл. 89. Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и по Програма морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
Чл. 90. (1) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, включително чрез компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, съответните бюджети и бюджетите на общините, без да се променят целта и предназначението на средствата.
(2) Министерският съвет може да променя бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините въз основа на взаимно предложение и/или при изпълнение на проекти, програми, събития и прояви, както и при възлагане и/или изпълнение на определени дейности.
Чл. 91. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.
Чл. 92. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2015 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“.
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2015 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
Чл. 93. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 94. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2016 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2015 г.
Чл. 95. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и чрез предоставени трансфери на общини за субсидии, компенсации и капиталови трансфери не могат да се използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
Чл. 96. (1) Средствата по чл. 49, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването й. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
Чл. 97. (1) В случай че спрямо банка са приложени разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и/или чл. 36 от Закона за кредитните институции, при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни ценни книжа за обезпечаване на наличностите по сметки на бюджетни организации. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси, освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) При съгласие от министъра на финансите средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат в специално открита за целта по искане на банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(3) В случай че банката не е отправила искане за откриване на сметката по ал. 2, средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат по служебно открита от Българската народна банка за целта сметка на съответната банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(4) За целите на прилагане на чл. 98, ал. 10 – 16 от този закон и на чл. 152 от Закона за публичните финанси средствата по сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и за банка, за която е взето решение за предприемане на действия за преструктуриране по чл. 114 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и/или решение за прилагане на държавни инструменти за финансова подкрепа по чл. 85, ал. 4 от същия закон.
Чл. 98. (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка, по реда на ал. 2 – 7.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
1. за съставните бюджети по държавния бюджет, за които се прилага чл. 15 от Закона за публичните финанси, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1 на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез превеждане на сумите от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва чрез превеждане на средствата от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без тези по т. 3, се извършва от централния бюджет чрез превеждането на сумите по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси средствата по ал. 1 се възстановяват по бюджетите им чрез превеждане на сумите от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
(4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 – 5, ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
(6) При необходимост от плащания от бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, социалноосигурителните фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 – 5 за сметка на техни бюджетни средства по ал. 1 лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2 – 4 от Закона за публичните финанси.
(7) При прилагането на ал. 2 – 4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12 – 14, чл. 160 и 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните сметки и депозити към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на неговите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
(9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
(10) Стойността на преминалите под пълно разпореждане на министъра на финансите обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси се съпоставя с размера на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
2. средствата по сметката или сметките по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
3. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси;
4. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
5. дългът по чл. 100;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
(11) В случай на превишение на стойността на обезпечението над размера на вземането по ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси в 30-дневен срок от деня на обявяване на банката в несъстоятелност.
(12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по ал. 1, тя се намалява от вземането, като за необезпечения му размер държавата участва в производството по несъстоятелност на банката като необезпечен кредитор и се представлява от Националната агенция за приходите по реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 – 12 стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 2 – 8 от Закона за публичните финанси се изчислява към датата на обявяване на банката в несъстоятелност по реда, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка съгласно чл. 152, ал. 8 и 13 от същия закон.
(14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка, както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(15) При падеж или изплащане на лихви по държавни ценни книжа и други дългови инструменти, които са преминали под пълно разпореждане на министъра на финансите съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси, изплатените суми постъпват в полза на централния бюджет.
(16) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси Българската народна банка:
1. служебно прехвърля по открити при нея партиди/сметки на Министерството на финансите всички държавни ценни книжа на съответната банка в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152, ал. 5 и 6 от Закона за публичните финанси в пълен размер.
(17) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 16.
Чл. 99. (1) Средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банка, която е в режим на преструктуриране, включително чрез държавни инструменти за финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2 – 5 въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерския съвет се определят начинът и срокът за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет.
(3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка трансформира средствата на бюджетните организации по ал. 1 в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр – Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси и закрива сметките и депозитите на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 98, ал. 2 – 7.
(5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 98, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 98.
(7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 6.
Чл. 100. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България – в качеството на Кредитополучател, и Дойче Банк Акциенгезелтшафт – в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.
(2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
(3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 от Закона за публичните финанси се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.
Чл. 101. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване София разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) в § 16 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6 :
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на числеността на централната администрация на изпълнителната власт за целите на подготовката и до приключване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.
(5) Министерският съвет може да увеличава числеността на персонала при условията на ал. 4 по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
(6) Назначените при условията и по реда на ал. 4 и 5 служители заемат длъжността по срочно трудово правоотношение или се преместват временно в друга администрация по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството.
§ 2. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г. и бр. 19 и 107 от 2014 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“.
§ 3. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и бр. 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и бр. 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 57 и 79 от 2015 г.) чл. 10б се отменя.
§ 4. До 31 януари 2016 г. всички отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 февруари 2015 г. – 31 декември 2015 г. се изменят, като:
1. размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 7, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 60 от този закон;
2. срокът на помощите се удължава до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца.
§ 5. Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г., с изключение на лицата и семействата, на които са отпуснати помощи по чл. 7, ал. 2 и 8 от Закона за семейни помощи за деца, са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ относно настъпили промени съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, включително и относно условието семейството да живее постоянно в страната по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и относно съответствието с една от дефинициите за семейство съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, както следва:
1. до 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
2. до 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
3. до 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.
§ 6. В срок до 30 дни от получаване на информация по § 5, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за някое от децата в семейството. В случай че от информацията по § 5 следва, че семейството отговаря на дефиницията по § 1, т. 1, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, семейството трябва да подаде ново заявление-декларация, като до издаването на заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице по новото заявление-декларация помощта не се прекратява.
§ 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 57 от 2015 г.) § 24 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 8. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в глава пета се създава раздел Iа с чл. 23д – 23ж:
„Раздел Іа
„Финансиране на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело
Чл. 23д. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните музеи в системата на Министерството на културата, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца“ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ включват средства за:
1. осъществяване на дейности в областта на опазване и представяне на културното и книжовното наследство, изобразителните изкуства, подводните археологически проучвания и библиотечното дело;
2. реализиране на проекти в областите по т. 1, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
(2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1, т. 1 се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет.
(3) Стандартите по ал. 2 са в съответствие с техния национален характер.
Чл. 23е. Държавните културни институти по чл. 23д, ал. 1 прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора да:
1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
2. извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
3. определя числеността на персонала и възнагражденията на работниците и служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.
Чл. 23ж. Освен средствата по чл. 23д министърът на културата включва в бюджетите на съответните държавни културни институти за текущата година и разходи за сметка на:
1. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт;
2. собствените приходи на държавните културни институти;
3. средствата, предоставени от общини по сключени договори;
4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.“
§ 9. (1) Акумулираните приходи от продажба на квотите по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата за периода от 6 март 2015 г. до 24 юли 2015 г. се внасят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ до 31 декември 2015 г.
(2) За 2015 г. съхраняваните по сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката средства на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се превеждат изцяло от Министерството на енергетиката на обществения доставчик по чл. 93а от Закона за енергетиката в срок до 31 декември 2015 г.
§ 10. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.; изм., бр. 12 и 17 от 2015 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 55 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема държавния бюджет за 2015 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
 
 Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
19 080 353,9
 1.
Данъчни приходи
17 324 547,7
 1.1.
Корпоративен данък
1 623 928,3
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
103 320,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
2 715 000,8
 1.4.
Данък върху добавената стойност
8 089 629,5
 1.5.
Акцизи
4 489 040,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
27 223,5
 1.7.
Мита и митнически такси
150 002,5
 1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
 1.9.
Други данъци
125 356,4
 2.
Неданъчни приходи
1 755 106,2
 2.1.
Държавни такси
842 852,1
 2.2.
Съдебни такси
120 000,0
 2.3.
Приходи и доходи от собственост
501 453,9
 2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
107 866,1
 2.5.
Други неданъчни приходи
182 934,1
 3.
Помощи и дарения
700,0
б) в ал. 2:
аа) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ числото „9 056 486,2“ се заменя с „9 444 286,2“;
бб) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т. 4 числото „71 100,0“ се заменя с „458 900,0“;
вв) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ се създава нова т. 4.1:
„4.1. По централния бюджет 457 800,0“;
гг) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ досегашната т. 4.1 става т. 4.1.1 и се изменя така:
„4.1.1 – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0“;
дд) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ се създава т. 4.1.2:
„4.1.2 – за допълнителни фискални мерки 387 800,0“;
ее) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“ числото „10 436 918,9“ се заменя с „10 931 618,9“;
жж) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“, т. 1 числото „10 503 427,8“ се заменя с „10 998 127,8“;
зз) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“, т. 1.12 числото „1 004 348,7“ се заменя с „1 128 348,7“;
ии) в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“, т. 1.13 числото „247 000,0“ се заменя с „617 700,0“;
в) в ал. 3 числото „-2 225 683,8“ се заменя с „-2 275 422,8“;
г) в ал. 4:
аа) числото „2 225 683,8“ се заменя с „2 275 422,8“;
бб) в раздел VІ „ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО“ се създава нов ред:
„в т. ч. предоставена временна финансова помощ (нето) -110 000,0“;
д) създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
„(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разпределят, както следва:
1. Министерски съвет – в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал;
2. Министерство на външните работи – в размер до 7 000,0 хил. лв., от тях 500,0 хил. лв. за персонал;
3. Министерство на отбраната – в размер до 57 200,0 хил. лв., от тях 48 000,0 хил. лв. за персонал;
4. Министерство на вътрешните работи – в размер до 180 000,0 хил. лв., от тях 120 000,0 хил. лв. за персонал;
5. Министерство на правосъдието – в размер до 19 200,0 хил. лв. за персонал;
6. Министерство на здравеопазването – в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал;
7. Министерство на туризма – в размер до 400,0 хил. лв. за персонал;
8. Министерство на земеделието и храните – в размер до 4 000,0 хил. лв. за персонал;
9. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в размер до 1 400,0 хил. лв. за персонал;
10. Национална служба за охрана – в размер до 3 200,0 хил. лв. за персонал;
11. Омбудсман – в размер до 100,0 хил. лв., от тях 30,0 хил. лв. за персонал;
12. Държавен фонд „Земеделие“ – в размер до 110 800,0 хил. лв., от тях 800,0 хил. лв. за персонал;
13. Държавна агенция „Технически операции“ – в размер до 500,0 хил. лв. за персонал.
(6) В рамките на утвърдените бюджети увеличава разходите за персонал, както следва:
1. на Министерството на икономиката – в размер до 200,0 хил. лв.;
2. на Министерството на енергетиката – в размер до 830,0 хил. лв.;
3. на Министерството на външните работи – в размер до 600,0 хил. лв.;
4. на Държавната агенция „Технически операции“ – в размер до 500,0 хил. лв.
(7) Разходите за персонал по ал. 5 и 6 се отнасят и за разходите за персонал без делегираните бюджети.
(8) Средствата по ал. 5 и 6 се одобряват по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с акт на Министерския съвет.
(9) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5.“
2. В чл. 10, ал. 4 числото „4 000“ се заменя с „3 400“.
3. В чл. 15, ал. 4 числото „59 776,4“ се заменя с „61 776,4“.
§ 11. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 62 от 2015 г.) в глава седма раздел IV с чл. 142в се отменя.
§ 12. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 4 след думата „заеми“ се добавя „включително за случаи извън чл. 18, ал. 2“.
2. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „както и за изплащане на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми“.
§ 13. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 2 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4
Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2016 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница
 850,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
 2 410,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
 360,0
4.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България
 50,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България
 50,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква
 50,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
 80,0
8.
За ремонт на религиозни сгради с национално значение
 450,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
 50,0
10.
Резерв за възникнали извънредни ситуации
 150,0
 
в т. ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
 10,0
 
Всичко:
4 500,0
 
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5
Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2016 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
Военна академия „Г. С. Раковски“
6 449,0
2.
Национален военен университет „Васил Левски“
12 554,0
3.
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
5 081,0
 
Всичко:
24 084,0
 
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4
Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2016 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
Българска академия на науките
73 287,0
2.
Технически университет – София
32 646,0
3.
Технически университет – Варна
11 303,4
4.
Технически университет – Габрово
5 230,9
5.
Русенски университет „А. Кънчев“
12 740,0
6.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
6 199,1
7.
Химико-технологичен и металургичен университет – София
7 127,8
8.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
5 317,0
9.
Лесотехнически университет – София
6 793,4
10.
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
10 182,7
11.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
4 786,7
12.
Университет за национално и световно стопанство – София
19 492,9
13.
Икономически университет – Варна
10 084,9
14.
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
6 046,8
15.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
48 053,2
16.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
9 556,1
17.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
20 347,4
18.
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
15 768,0
19.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
8 764,7
20.
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
11 684,5
21.
Аграрен университет – Пловдив
8 167,8
22.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
2 556,8
23.
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
3 661,0
24.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
3 761,8
25.
Национална художествена академия – София
4 550,1
26.
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
3 665,0
27.
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
1 239,7
28.
Медицински университет – София
36 321,0
29.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
16 955,3
30.
Медицински университет – Пловдив
20 171,0
31.
Медицински университет – Плевен
7 848,0
32.
Тракийски университет – Стара Загора
18 143,9
33.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
2 940,1
34.
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
1 224,3
 
Всичко:
456 618,3
 
Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
I.
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел
10 642,0
1.
Български Червен кръст
3 100,0
2.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617,0
3.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246,0
4.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628,0
5.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185,0
6.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416,0
7.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98,0
8.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324,0
9.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353,0
10.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80,0
11.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168,0
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272,0
14.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220,0
15.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52,0
16.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46,0
17.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52,0
18.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206,0
19.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45,0
20.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200,0
21.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
99,0
22.
Съюз на народните читалища
86,0
23.
Рилска Света обител – Рилски манастир
597,0
24.
Български институт за стандартизация
1 430,0
25.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412,0
26.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226,0
27.
Съюз на тракийските дружества в България
100,0
28.
Национална асоциация на хората с придобити увреждания
52,0
29.
Македонски научен институт
70,0
II.
Субсидии за нефинансовите предприятия
158 000,0
1.
Столична община – вътрешноградски транспорт
8 500,0
2.
Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони
14 500,0
3.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
135 000,0
 
Всичко:
168 642,0
 
Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2
Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
I.
Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
1 000,0
1.
Български Червен кръст
1 000,0
II.
Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия
151 000,0
1.
 За финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети
5 000,0
2.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
105 000,0
3.
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД
30 000,0
4.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
11 000,0
 
Всичко:
152 000,0
 
Приложение № 6 към чл. 50
Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 г.
Субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3 + С4, където
С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2016 г. се изчислява по следната формула:
С2 = A1 + A2 + А3 + A4
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от
А1= Сдз+Сдсп, където
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2014 г. на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота“, са по-ниски от тези за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %. На новообразуваната община Сърница се предоставя пълен достъп до тази част от субсидията.
ТРМх1са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2014 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота“, на един жител на конкретната община.
ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2014 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота“, на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под тези за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 87,3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. „данъчно усилие“, което редуцира 87,3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община. Размерите на данъчните постъпления за 2014 г. на общините Велинград и Сърница са определени съобразно двустранно подписан протокол между двете общини при разделянето им.
А2 се изчислява по следната формула:
 
А2 = ИДПр х1 – ((1 – ДУсрх1) * 0,25) * ИДПрх1, където
 
ИДПрх1 = (МДср - МДх1) * Н х1 * 0,873
 
МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2014 г.
 
МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) – средно за страната към 31.12.2014 г.
 
Н х1 е населението на съответната община по данни на НСИ към 31.12.2014 г.
 
ДУсрх1е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2015 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
 
ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2, където
 
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2015 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
 
СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
 
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2015 г. на конкретната община.
 
СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.
 
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2015 г. Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2015 г. Размерите на изравнителната субсидия за 2015 г. на общините Велинград и Сърница са определени съобразно двустранно подписан протокол между двете общини при разделянето им.
А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2014 г. над средната събираемост (68,82 %) по данни (към 05.10.2015 г.) от системата за обмен на информация, предоставена от общините съгласно разпоредбите на чл. 5а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.
С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер не по-малък от предходната година са: географско и височинно разположение – 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общински пътища в райони със снегонавявания и заледявания); брой населени места, с изключване на местата без население – 10 %; брой население по данни на НСИ – 5 %.
С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер не по-малък от предходната година са: брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой население по данни на НСИ – 25 %; размер на територията – 5 %.
 
Приложение № 7 към чл. 51
I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г. (без капиталови разходи)
(в хил. лв.)
Общини
Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
В т.ч.
Общин-
ска
адми-
нистрация
Отбрана и сигур-
ност
Образо-
вание
Здраве-опаз-
ване
Социални грижи
Култура
Иконо-
мически дейности
и услуги
 
1(2+3+4+5+6+7+8)
2
3
4
5
6
7
8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
 
 
 
Банско
5 324,8
477,3
80,8
3 329,9
184,1
893,3
359,4
 
Белица
3 826,7
496,4
79,0
3 020,4
124,7
 
106,2
 
Благоевград
26 250,5
1 743,1
266,1
18 139,5
2 186,6
2 732,6
1 182,6
 
Гоце Делчев
12 165,3
832,9
111,5
8 806,4
632,6
1 529,9
252,0
 
Гърмен
5 878,9
651,7
72,7
4 665,2
180,1
203,0
106,2
 
Kресна
1 980,3
352,1
76,5
1 042,0
259,9
207,3
42,5
 
Петрич
15 840,2
1 614,9
155,5
12 373,1
704,0
709,5
283,2
 
Pазлог
7 309,6
641,6
82,7
4 840,8
286,7
1 188,8
269,0
 
Cандански
12 645,6
1 294,9
123,2
9 166,8
757,9
881,8
421,0
 
Cатовча
5 915,3
677,3
84,1
4 457,8
568,7
 
127,4
 
Cимитли
4 912,3
557,9
88,7
3 152,8
141,7
850,8
120,4
 
Cтрумяни
2 320,3
410,2
89,0
991,7
50,3
694,1
85,0
 
Xаджидимово
3 740,1
503,8
75,4
2 782,0
200,9
100,1
77,9
 
Якоруда
3 271,1
482,1
86,5
2 364,7
92,6
181,5
63,7
 
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
 
 
 
Aйтос
8 908,4
916,1
103,4
6 926,3
239,3
560,5
162,8
 
Бургас
69 580,5
3 927,6
373,4
57 244,4
4 059,3
2 473,0
1 502,8
 
Kамено
4 401,9
562,4
119,3
2 500,1
85,9
978,4
155,8
 
Kарнобат
9 060,3
874,1
107,4
6 215,0
266,3
1 335,5
262,0
 
Mалко Tърново
1 885,2
306,1
82,8
657,0
29,9
745,7
63,7
 
Hесебър
7 130,1
684,0
128,2
5 752,4
352,3
71,6
141,6
 
Поморие
9 142,0
828,2
94,3
6 503,8
246,0
1 186,5
283,2
 
Приморско
2 188,5
387,0
76,6
1 203,5
62,8
380,7
77,9
 
Pуен
9 138,0
1 233,7
76,9
7 568,0
124,9
 
134,5
 
Cозопол
3 871,6
543,2
118,0
2 605,4
92,1
296,0
216,9
 
Средец
6 191,5
549,7
106,5
4 008,1
188,3
1 073,0
265,9
 
Cунгурларе
4 823,0
630,6
84,2
3 189,6
106,9
620,5
191,2
 
Царево
2 976,3
441,8
90,9
2 205,7
124,6
 
113,3
 
ОБЛАСТ ВАРНА
 
 
 
 
 
 
 
 
Aврен
2 894,0
521,2
78,9
2 072,6
48,4
59,6
113,3
 
Aксаково
5 968,2
751,0
91,1
4 606,8
219,3
137,2
162,8
 
Белослав
5 228,6
434,6
92,3
2 929,6
185,8
 
99,1
1 487,2
Бяла
1 644,2
318,5
73,3
815,6
25,1
348,0
63,7
 
Bарна
93 804,9
6 961,4
879,3
71 422,7
7 272,5
4 695,3
2 573,7
 
Bетрино
1 676,0
409,7
88,0
953,8
32,6
64,5
127,4
 
Bълчи дол
4 029,5
596,9
77,4
2 437,8
84,3
677,3
155,8
 
Девня
3 376,8
394,1
77,3
2 370,8
118,8
248,4
167,4
 
Долни чифлик
7 469,9
696,5
89,1
5 295,9
139,3
1 043,8
205,3
 
Дългопол
4 855,9
619,9
97,7
3 854,9
92,2
 
191,2
 
Провадия
8 300,9
834,9
98,3
5 571,7
215,1
1 074,9
506,0
 
Cуворово
2 960,2
398,2
78,6
2 104,6
91,0
217,0
70,8
 
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
Bелико Tърново
28 802,0
1 600,7
231,6
17 479,0
2 068,2
4 908,3
2 514,2
 
Горна Oряховица
12 882,0
1 128,6
114,6
8 687,9
744,1
1 753,7
453,1
 
Eлена
3 868,1
466,8
82,3
2 383,3
174,6
507,1
254,0
 
Златарица
1 894,4
354,8
77,9
1 055,3
41,2
301,5
63,7
 
Лясковец
3 399,9
497,6
90,9
2 382,6
188,9
84,1
155,8
 
Павликени
7 001,4
838,6
84,7
4 346,0
269,3
946,8
516,0
 
Полски Tръмбеш
4 110,5
629,3
88,7
2 966,9
64,4
191,3
169,9
 
Cвищов
10 179,5
929,9
141,1
6 683,6
313,8
1 639,8
471,3
 
Cтражица
5 911,7
620,9
112,3
3 850,0
132,4
990,8
205,3
 
Cухиндол
1 584,7
298,0
83,7
614,1
59,0
466,2
63,7
 
ОБЛАСТ ВИДИН
 
 
 
 
 
 
 
 
Белоградчик
3 263,6
379,5
89,3
1 472,7
68,1
991,1
262,9
 
Бойница
1 206,9
283,1
77,6
287,3
7,1
495,2
56,6
 
Брегово
3 417,4
390,7
93,4
975,6
78,0
1 766,4
113,3
 
Bидин
18 012,2
1 602,7
186,9
12 588,6
636,2
2 028,0
969,8
 
Грамада
720,5
278,2
72,0
281,5
32,2
 
56,6
 
Димово
2 861,7
408,9
81,6
1 566,4
69,0
587,1
148,7
 
Kула
1 953,1
343,2
84,0
733,3
35,6
650,8
106,2
 
Mакреш
689,8
298,5
64,5
240,6
8,3
 
77,9
 
Hово cело
1 668,2
326,5
89,7
549,8
21,5
602,8
77,9
 
Pужинци
2 003,8
391,2
87,9
1 276,4
36,2
148,4
63,7
 
Чупрене
1 282,5
329,8
89,6
492,5
9,9
297,0
63,7
 
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
Борован
2 411,5
359,3
91,2
1 524,3
75,6
276,1
85,0
 
Бяла Cлатина
8 510,3
792,5
95,6
5 901,0
407,3
1 037,8
276,1
 
Bраца
26 129,2
1 665,4
226,8
18 986,2
1 587,1
2 322,2
1 341,5
 
Kозлодуй
8 140,9
593,6
132,9
5 512,9
280,3
1 472,5
148,7
 
Kриводол
2 582,3
534,0
67,0
1 772,7
67,0
 
141,6
 
Mездра
6 563,7
850,2
111,2
4 455,4
271,0
621,0
254,9
 
Mизия
2 400,2
387,6
105,2
1 520,0
69,5
225,9
92,0
 
Oряхово
3 227,3
488,6
90,7
2 334,2
193,4
 
120,4
 
Pоман
2 919,4
428,9
100,1
1 446,3
82,0
734,7
127,4
 
Xайредин
2 064,4
349,6
81,4
950,5
44,0
561,0
77,9
 
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
Габрово
16 884,4
1 396,4
214,5
10 516,7
1 321,9
1 422,8
2 012,1
 
Дряново
4 644,3
412,1
101,0
1 644,3
222,0
1 933,0
331,9
 
Cевлиево
11 684,3
1 111,6
160,9
7 258,9
338,0
2 296,1
518,8
 
Tрявна
3 357,7
423,9
84,7
1 797,9
80,9
548,5
421,8
 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
Балчик
7 043,9
776,1
108,6
5 457,6
160,3
171,8
369,5
 
Генерал Тошево
4 666,0
755,6
86,2
3 292,3
136,2
 
395,7
 
Добрич
26 577,6
1 578,3
221,4
18 657,1
1 908,4
3 007,9
1 204,5
 
Добричка
6 885,2
1 198,0
94,9
4 725,6
145,4
388,5
332,8
 
Kаварна
6 049,9
581,1
101,7
3 803,9
283,2
974,7
305,3
 
Kрушари
2 314,8
499,9
83,4
1 246,0
29,9
356,5
99,1
 
Tервел
5 796,8
887,3
88,0
4 211,0
243,8
161,4
205,3
 
Шабла
1 809,3
347,0
78,0
1 044,1
106,4
78,0
155,8
 
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aрдино
3 976,3
1 152,8
71,1
2 142,3
70,0
341,9
198,2
 
Джебел
3 217,3
1 115,1
82,6
1 756,4
78,5
57,3
127,4
 
Kирково
6 647,5
1 658,1
93,0
4 582,4
105,0
74,5
134,5
 
Kрумовград
7 189,3
1 701,3
81,9
4 495,5
148,3
656,1
106,2
 
Kърджали
23 833,4
2 995,0
206,6
17 659,7
796,9
1 238,0
937,2
 
Mомчилград
5 199,0
1 270,2
77,1
3 160,3
242,4
378,2
70,8
 
Черноочене
3 256,0
870,1
65,9
2 133,4
49,1
59,6
77,9
 
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
Бобов дол
2 496,9
459,9
89,5
1 327,1
63,5
372,8
184,1
 
Бобошево
816,8
311,5
71,8
295,5
7,0
74,4
56,6
 
Дупница
12 606,9
1 098,9
135,9
9 415,8
821,9
858,3
276,1
 
Kочериново
1 674,1
350,5
78,1
749,6
30,8
387,2
77,9
 
Kюстендил
17 525,2
1 730,8
251,5
11 593,9
607,6
1 882,5
1 458,9
 
Hевестино
944,9
331,7
81,3
455,8
12,4
 
63,7
 
Pила
1 177,3
303,3
83,7
422,9
26,7
291,1
49,6
 
Cапарева баня
1 772,6
378,8
74,3
1 144,1
125,8
 
49,6
 
Tрекляно
507,0
252,3
60,5
150,8
0,9
 
42,5
 
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aприлци
1 465,0
290,6
88,7
653,6
15,2
317,8
99,1
 
Летница
1 899,2
327,5
89,9
1 054,5
48,0
287,3
92,0
 
Ловеч
16 206,8
1 300,2
243,9
10 611,2
832,2
2 013,2
1 206,1
 
Луковит
6 425,7
647,3
128,4
4 671,9
268,8
546,5
162,8
 
Tетевен
6 842,5
695,5
123,2
4 851,2
293,9
630,9
247,8
 
Tроян
8 760,3
943,4
129,0
6 263,3
511,7
414,2
498,7
 
Угърчин
2 634,2
420,5
85,4
1 610,8
89,2
329,2
99,1
 
Ябланица
3 025,4
407,5
77,4
2 328,5
105,8
 
106,2
 
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
 
 
 
Берковица
6 991,4
638,8
85,6
3 753,2
360,2
2 033,2
120,4
 
Бойчиновци
2 932,2
488,1
83,8
1 747,7
108,3
348,5
155,8
 
Брусарци
1 644,0
386,0
78,0
1 042,3
45,7
 
92,0
 
Bълчедръм
3 308,8
473,9
90,6
2 223,0
100,0
315,1
106,2
 
Bършец
2 907,0
410,9
89,5
2 136,3
67,4
132,1
70,8
 
Георги Дамяново
1 408,3
346,8
71,1
216,0
7,5
681,9
85,0
 
Лом
9 030,0
774,0
111,7
5 222,9
398,2
2 296,6
226,6
 
Mедковец
1 625,9
325,0
71,3
1 065,2
61,5
32,1
70,8
 
Mонтана
16 761,6
1 338,1
239,2
11 451,2
1 217,5
1 619,9
895,7
 
Чипровци
983,3
360,2
71,3
342,1
24,2
 
185,5
 
Якимово
1 285,2
335,3
83,9
778,8
23,5
 
63,7
 
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
 
 
 
Батак
2 565,5
351,4
71,9
1 060,2
40,0
781,7
260,3
 
Белово
2 552,0
455,3
93,6
1 663,3
56,2
149,1
134,5
 
Брацигово
3 382,3
434,5
72,1
1 830,6
105,2
833,7
106,2
 
Bелинград
11 855,5
1 017,9
99,4
8 697,9
283,2
1 369,3
387,8
 
Лесичово
2 115,3
379,4
71,4
840,3
15,4
709,7
99,1
 
Пазарджик
34 499,9
2 228,6
278,5
25 097,1
1 040,8
4 414,7
1 440,2
 
Панагюрище
6 758,9
709,0
124,6
4 579,3
233,7
683,4
428,9
 
Пещера
5 438,4
597,4
99,2
3 944,3
187,0
504,3
106,2
 
Pакитово
5 253,9
498,3
84,9
3 982,9
176,7
419,1
92,0
 
Cептември
6 717,1
779,5
97,3
4 998,5
197,6
376,3
267,9
 
Cтрелча
1 527,5
347,9
109,9
980,0
47,2
 
42,5
 
Сърница
1 851,2
328,0