ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Третиране на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Материалът е посветен на третирането на лизинговите договори в нормативната уредба на ДДС. Разгледани са следните въпроси:
-        същност на лизинговия договор;
-        режим на лизинговите договори по ЗДДС; 
-        видове лизингови договори за целите на ДДС и критерии за тяхното разграничаване (общи постановки; за „идентичността“ между две стойности и какво се има предвид под „сбор от дължимите вноски по договора за лизинг”; относно остатъчната стойност, при заплащането на която може да бъде упражнена опцията за придобиване на лизинговата вещ);
-        облагане по закона на договорите за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС;
-        облагане на договорите с опция, по който възникват доставки на услуги;
-        особени случаи (промяна във вида на лизинговия договор; отказ от правото (опцията) за придобиване на собствеността върху лизинговия актив или прехвърляне на това право на трето лице; замяна на лизингополучателя по договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от  ЗДДС; третиране по ЗДДС на ситуации, в които има настъпила тотална щета на актив, предоставен за ползване по договор за лизинг).
 
Материалът е илюстриран с примери. Коментирана е практика на НАП. Анализирано е Решение на СЕС от 16 февруари 2012 г. по дело С-118/11 („Еон Асет Мениджмънт” ООД).
 
Изложено  е мнението на автора по спорни въпроси.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Справочник

 • Справочник

 • Следващ брой

Новини

 • [22.12.2014]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани актуалните образци на Декларацията по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),  Декларацията по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и Декларацията по чл. 14, ал. 1 от Закона за данъка върху застрахователните премии (ЗДЗП). Предстои обнародването им в Държавен вестник.

 • [19.12.2014]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно:
  -         възможността българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите-членки на ЕС от специализирания информационен портал на Европейската комисия, както и 
  -         нова електронна услуга за осигурителите.
 • [19.12.2014]
  В ДВ, бр. 105 от 19. 12. 2014 г. са обнародвани:
  -         Законът за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), в сила от 01. 01. 2015 г., като в преходните и заключителните му разпоредби са регламентирани и промени в останалите данъчни закони;
  -         Постановление на Министерския съвет № 419 от 17. 12. 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната;
  -         образци на нови документи по ЗДДФЛ, актуални за 2015 г. 
 • [18.12.2014]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация, с която се напомня на частните земеделски прозводители, облагани по реда на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), че ако искат да сменят начина си на облагане и от началото на 2015 г. да да започнат да се облагат по ред аналогичен на този на едноличните търговци, да подадат до 31.12. 2014 г. Декларация по чл. 29а от ЗДДФЛ. 

 • [15.12.2014]

  На Интернет страницата на НАП са публикувани правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия, в сила от 01. 01. 2015 г.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?