ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Третиране на сделките с недвижими имоти по ЗДДС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Настоящият материал има за цел да представи нормативната уредба на ДДС, отнасяща се до доставките на недвижими имоти (земя и сгради) – прехвърлянето на собственост върху тях, както и отдаването им под наем и другите случаи на възмездно предоставяне за ползване.
 
Приведена е и практика на НАП, ВАС и Съда на ЕС, отнасяща се до разглежданите въпроси.
 
Материалът е илюстриран с примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

Новини

 • [06.10.2015]

  В ДВ, бр. 77 от 06. 10. 2015 г. са обнародвани Заповед № ЗМФ-892 от 16. 09. 2015 г. и Заповед № ЗМФ-893 от 16. 09. 2015 г., с които министърът на финансите утвърждава образците на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ и образеца на „Сметка за изплатени суми“, предварително публикувани на Интернет страницата на НАП.

 • [01.10.2015]
  Към екипа ни се присъедини Цветана Янкова, методолог по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане в ЦУ на НАП.

  Представяме нейн материал относно актуални въпроси, свързани с третирането на социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван в октомврийския брой на списание "Данъци ТИТА". 
 • [26.09.2015]
  Към екипа ни се присъедини Михаил Илиев, експерт в Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и услови на труд“.

  Представяме негов материал относно промените в реда на ползване на платен годишен отпуск, в сила от юли 2015 г., от октомврийския брой на списание "Данъци ТИТА". 
 • [18.09.2015]
  На Интернет страницата на НАП са публикувани нови образци на документи, регламентирани в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а именно на:
  -        Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 (Образец № 1);
  -        Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 (Образец № 2);
  -        Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 (Образец № За).
 • [14.09.2015]
  На Интернет страницата на Министeрство на финансите е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). С преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗКПО са направени промени и в:
  -        Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
  -        Закона за местните данъци и такси ( ЗМДТ),
  -        Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),
  -        Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и
  -        Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).
  Предложените промени е предвидено да влязат в сила от 01. 01. 2016 г.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?