ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Промените в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01. 01. 2015 г.

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 105 на „Държавен вестник” от 19.12.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС). В бр. 107 на същия вестник от 24.12.2014 г. пък бе обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. С § 15 от неговите преходни и заключителни разпоредби също се правят промени в ЗДДС. За нуждите на новите моменти в нормативната уредба на ДДС и най-вече на тези, свързани с режимите за съкратено обслужване на едно гише, са направени и конкретни изменения и допълнения в ППЗДДС (с ПИДППЗДДС – ДВ, бр. 1 от 06. 01. 2015 г.).
 
Целта на материала е да се разгледат промените в нормативната уредба на ДДС,, а именно:
-        Въвеждане на новия режим на облагане с ДДС на услугите, извършвани по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги, оказвани в полза на данъчно незадължени лица, установени в държава членка, различна от тази по мястото на установяване на доставчика (т.нар. „съкратено обслужване на едно гише“ по режим в Съюза);
-        Налагащи се промени по втория режим за съкратено обслужване – „режим извън Съюза“, който съществуваше и до края на 2014 г. (в глава 18 от ЗДДС);
-        Изменения и допълнения, отнасящи се до прилагането на специалния ред за начисляване на данък при внос на стоки, съдържащ се в чл. 164 – 167 от закона;
-        Промени в чл. 118 от ЗДДС, отнасящи се до задължението за регистриране и отчитане на зареждането с течни горива на превозни средства и техника за собствени нужди на данъчно задълженото лице.
 
Накрая са разгледани накратко промени в нормативната уредба на ДДС, които произтичат от изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги, отнасящи се до мястото на услугите по отдаване под наем на превозни средства, различен от краткосрочен наем.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Актуално

 • Полезна информация

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Примери: ГДД по чл. 92 ЗКПО

 • Следващ брой

Новини

 • [19.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията за 2014 г.

 • [16.01.2015]

  В ДВ, бр. 4 от 16. 01. 2015 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

 • [15.01.2015]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за:
  -        наличие на услуга за подаване данъчна декларация за облагане на доходите от 2014 г. по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК);
  -        обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация;
  -        нова версия на офлайн приложението на Интрастат оператора.
 • [12.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано опровержение среще разпространената от Българското национално радио (както  и от други медии) информация, че НАП е указала на териториалните си структури еднократен избор за осигуряване между НОИ и Универсалните пенсионни фондове.

 • [12.01.2015]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2015 г.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?