ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Промени в ППЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива

 
 
Ивайло  Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 70 на „Държавен вестник“ от 09. 09. 2016 г. бе обнародван Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПДППЗДДС). С него бе създадена глава 17а, озаглавена „Предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечение по чл. 176в от закона при доставки на течни горива“ (чл. 111б-111з от ППЗДДС).
 
Целта на материала е да се разгледат новите разпоредби, като е взето предвид и наскоро излязлото Указание на НАП относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от ЗДДС и чл. 111б-чл. 111з от ППЗДДС.
Целият текст

Новини

 • [24.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г.

 • [20.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно въведеното задължение звеното за фискален контрол на НАП да следи в денонощен режим по границите на страната целия стоков поток на китайски и турски карго товари под митнически режим 42.

 • [14.10.2016]
  В ДВ, бр. 81 от 14. 10. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, в сила от 01. 01. 2017 г., с преходни разпоредби на който са направени кореспондиращи промени в редица закони, вкл. и в:
  -        Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и
  -        Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИТ).
 • [13.10.2016]

  На Интернет страницата на НАП е пубикувана обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6.

 • [11.10.2016]
  В ДВ, бр. 80 от 11. 10. 2016 г. са обнародвани:
  -       Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност и Административно споразумение за нейното прилагане, както и
  -       поправка в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ, бр. 32 от 2016 г.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?