ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Правила за определяне и удостоверяване на приложимото законодателство в ЕС. Задължение за уведомяване на компетентната институция.

 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
 
Материалът е продължение на материала „Правила за определяне и удостоверяване на приложимото законодателство в ЕС. Задължение за уведомяване на компетентната институция.“ от брой 78 от 01. 06. 2016 г.
 
Целта на материала е да се разгледа:
-        дейност като заето лице в различни държави–членки;
-        дейност като самостоятелно заето лице в различни държави–членки;
-        дейност като заето и самостоятелно заето лице в различни държави–членки;
-        процедурите на уведомяване на НАП, за лицата които по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 пребивават в България. Приложени са необходимите формуляри(Окд-237, Окд-239 и Окд-240). Изяснява се смисълът на формуляр А1.
 
Материалът е илюстриран с редица примери.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Данъчна практика

 • Данъчна практика

 • Съдебна практика

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Новини

 • [22.07.2016]

  В ДВ, бр. 57 от 22.07. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, с преходна разпоредба на който са направени промени и в разпоредба Кодекса на труда (КТ). Обнародвана е и нова наредба на Министерство на финансите (МФ) - Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

 • [18.07.2016]
  В ДВ, бр. 45 от 14. 06. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на който се направени и съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). С направените промени се въвежда нова схема на държавна помощ за възстановяване акциз на земеделските стопани за закупено гориво. 
   
  В тази връзка представяме коментара: „Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани“ от августовския брой на списанието, публикуван предварително в Рубрика "Безплатно".
 • [13.07.2016]

  В Народното събрание е внесен Законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предложените промените са свързани с въвеждане на 10 на сто „данък върху разходите в натура“, свързани с използване на активи и/или персонал за лично потребление.

 • [13.07.2016]
  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно издадени през първото полугодие на 2016 г. ревизионни актове спрямо 48 управители, както и други членове на органи на управление на дружества за установяване на солидарна отговорност въз основа на чл. 19 от Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК).
 • [01.07.2016]
   
  В ДВ, бр. 50, от 01. 07. 2016 г. са обнародвани два международни акта, в сила от 01. 07. 2016 г.:
   
  -        Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. и
  -        Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?