ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Вътреобщностните доставки в практиката на НАП, ВАС и СЕС

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Предмет на коментара са вътреобщностните доставки (ВОД) по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, регламентиращ общата хипотеза за ВОД по смисъла на закона.
 
Коментарът се състои от две части:
 
-        общи постановки (условия за наличие на ВОД; място на изпълнение; дата на възникване; изискуемост на данъка; данъчна основа; удостоверяване на ВОД и корекции; отразяване в дневника за продажбите и декларациите за ДДС);
 
-        практика на НАП и съответствието ѝ с практиката на ВАС и с решенията на Съда на ЕС (СЕС), илюстририрана с указания на НАП, решения на ВАС и СЕС. Акцентите са върху необходимите документи за удостоверяване на извършените ВОД, реквизитите на товарителницата, липсата на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД, отговорите на чуждите данъчни администрации и понятието „липсващ търговец“, недеклариране на ВОП от купувача, за грижата на добрия търговец и др. 
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Казус

 • Казус

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Справочник

 • Следващ брой

Новини

 • [26.03.2015]

  На Интернет страницата на МФ е публикувана информация относно подписване на нова Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имуществото (СИДДО).

 • [26.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП се напомня, че остават само три работни дни за ползване на 5 на сто отстъпка от дължимия данък по ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.

 • [24.03.2015]
  В ДВ, бр. 22 от 24. 03. 2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО), със Заключителна разпоредба (ЗР), на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (ЗТР), със ЗР на който са направени промени и в други нормативни актове, включително в Търговския закон (ТЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвес­тиране, със ЗР на който са направени промени и в КСО.
 • [24.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е утвърден нов образец на Декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски. 

 • [24.03.2015]

  На Интернет страницата на НАП е обнародвана информация относно решение на ЕК, въз основа на което земеделските стопани могат да ползват преотстъпване на данък по чл.189б от ЗКПО и по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2014 г.  

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?