ТИТА - Всичко онлайн за данъците. Списание и е-Книги. Нормативна база, справочник и консултации.

Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива

 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
В бр. 60 на „Държавен вестник“ от 02. 08. 2016 г. бе обнародван Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС в сила от 06. 08. 2016 г.
 
Законът въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива определени категории лица трябва да предоставят пред органите по приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
 
В материала се разглеждат основните въпроси, свързани с прилагане на новия механизъм:
-        условия за извършване на обезпечението и лица, които са длъжни да го предоставят;
-        размера на обезпечението;
-        предоставяне на ново обезпечение;
-        срокове за предоставяне на обезпечението;
-        освобождаване на обезпечението;
-        лица, които нямат задължение за предоставяне на обезпечение;
-        права и задължения на органите по приходите във връзка с обезпечението по чл. 176в от закона;
-        санкции.
 
Специално внимание се отделя на някои от основните неясноти, които ще водят до проблеми при прилагането на новия обезпечителен механизъм, ако своевременно не се появят нужните допълнения в Правилника за прилагане на ЗДДС..
Целият текст

Новини

 • [27.09.2016]
  ДВ, 75 от 27. 09.2015 г. са обнародвани:
  -        Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и редакционни поправки в Закона за митниците (ЗМ), в сила от 01. 01. 2016 г.;
  -        Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ);
  -        Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 • [20.09.2016]

  В ДВ, бр. 44 от 20. 09. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД ЗЮЛНЦ), в сила от 01. 01. 2018 г. В тази връзка са направени промени в Закона за търговския регистър, както и кореспондиращи промени в други нормативни актове.

 • [19.09.2016]
  На Интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г.
 • [17.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно стартиране на проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата.

 • [09.09.2016]

  На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

Потребителски опции

Потребител

Забравена парола?