27.04. Разходи в натура

2023 г.

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно имот ползван от ФЛ за настаняване на туристи и за живеене

 

2022 г.

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно нает автомобил, ползван за служебни и лични цели

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност

 

2021 г.


ЗКПО. Предоставяне на личен автомобил на собственик на ЕООД под наем и прилагане на чл. 204, ал. 1, т. 4

 

2020 г.


ЗДДС. ЗКПО. Разходи при командироване на работници в Белгия   

2019 г.


ЗКПО. Разходи за офис в Австрия, ползван за срещи с клиенти и място за престой

 

Данъци върху разходите  (Данъчна практика)

2018 г.


Третиране по ЗДДС и ЗКПО на покупка на очила за работа с компютър

ЗКПО. Нает автомобил от служител, ползван и от него и за лични нужди

ЗКПО. Ползване на личен автомобил на служител за фирмени нужди

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Констатиране и на лично ползване на служебен автомобил по време на ревизия

ЗДДС. ЗКПО. Казус. Смесено използване на лек автомобил по договор за финансов лизинг

ЗДДС. ЗКПО. Превоз на част от работниците от местоживеенето им месторабота в друго населено място с фирмен бус

 

Данъци върху разходите (Данъчна практика)

 

2017 г.


Кога може и не може да се ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци върху разходите?

Завеждане на компютър, ползван и за лични нужди в САПл и ДАПл

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

Относно използване на превозно средство изцяло за лични нужди на собственика

 

Относно необходимостта от пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ при смесено ползване на автомобил

ЗКПО. Отчитане на разходи за гориво при смесено ползване на автомобил и прилагане на времеви критерий

ЗКПО. Прилагане на данъка върху разходите в натура за собственик на ЕООД без възнаграждение

ЗКПО. Относно разходи за ползване на личен автомобил на управител – собственик на ЕООД за служебни цели

Смесено ползване на активи – за служебни и лични нужди (Данъчна практика)

ЗКПО. Данъчна основа на данъка върху разходите в натура, при отчитане на разходите за ремонт на леки коли в повече от един отчетен период

2016 г.


Промени в ЗКПО относно данъчното третиране на личното ползване, в т.ч. за 2016 г.

Най-често задавани въпроси, свързани с личното ползване на фирмените активи след промените в ЗКПО

Ползване на леки коли след промените в ЗКПО от гледна точка на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

Казус относно ползване служебен автомобил за лични нужди от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО

ЗКПО. Относно формиране на данъчната основа при смесено ползване на активи