Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

1. Въведение

Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД с ЕИК: 200648764 и адрес на управление: София 1618, ул. Преки Път 39, ет. 2 , ап. 9 е администратор на лични данни на физически лица във връзка с услугите, които предоставя чрез сайта си tita.bg:

• извършване на продажби на продукти и услуги (Е-списание, Е – книги, Е - семинари и присъствени семинари)


Това изисква събиране на данни за клиентите в съответствие с:


- приложимото счетоводно и данъчно законодателство, както и
- за последващо им обслужване посредством предоставяне на достъп до нашите електронни продукти и информиране за изтичане срока на достъпа и
- за разрешаване на технически проблеми, като например некоректно предоставен имейл за достъп, или да се предотвратят потенциални технически проблеми.

• отговаряне на запитванията, постъпили посредством формата за контакти или имейл.

• изпращане на информационен Е-бюлетин до потребителите пожелали да им бъде изпращан такъв.

Това изисква попълване на имейл на лицето в полето за записване за информационен Е -бюлетин или посредством отбелязване в профила му, че желае да получава информационен Е -бюлетин от tita.bg.

Затова в съответствие:

• със законовите разпоредби и в частност с:

- Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент 2016/679).
и
- Закона за защита на личните данни, както и

• желанието ни да Ви дадем максимална сигурност и контрол над личните данни, които ни предоставяте,

Ви информираме за нашата политика как събираме, обработваме, споделяме с трети страни и защитаваме личните Ви данни.

Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата Политика са тези посочени в секция контакти на Сайта (виж).

Ще ви помолим да отделите няколко минути и да я прочетете. Изключително важно е да знаете как се ползват вашите лични данни и каква законова защита имате.

2. Обхват на събираните и съхранявани лични данни на физически лица

Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД събира, съхранява и обработва лични данни на:
• клиенти:
- физически лица – клиенти, включващи три имена, ЕГН, имейл, адрес и телефон (по желание).
- физически лица - представляващи фирми – клиенти (МОЛ/получател на фактурата),включващи три имена, адрес на фирмата и личен имейл, чрез който лицето, представляващо фирмата (МОЛ/получател на фактурата) би могло евентуално да бъде идентифицирано;
• получатели на информационен Е - бюлетин – личен имейл за получаване Е -бюлетина, чрез който лицето, би могло евентуално да бъде идентифицирано

3. Цели за събиране и съхраняване на лични данни

Събираните, съхраняваните и обработваните лични данни чрез сайта tita.bg са минимално изискуемите и са въз основа на:


1. законови задължения, свързани с изискванията на счетоводното и данъчното законодателство за събиране на информация за извършените продажби на продукти и услуги. В тази връзка от клиентите – физически лица се събират три имена, ЕГН, адрес и имейл. Данните се попълват във формата за контакти Необходимостта от имейл адрес е свързана с обстоятелството, че дружеството издава е – фактура.


2. Договорни задължения - имейл адрес. Клиентите, закупили електронните продукти, предоставяни чрез сайта tita.bg(е-списание, е-книга и е-семинари) могат да ги ползват единствено чрез предоставен на администратора и съхраняван от него имейл адрес.


3. Съгласие относно данни за:
• телефон от страна на клиентите. По този начин се постига по-добра оперативна комуникация с клиентите при възникнал проблем (неполучен отговор на въпрос, некоректно попълнени данни във формата за издаване на фактура и др. подобни). Съгласието се дава по време на попълване на данни за поръчката в контактната форма.
• имейл за ползватели на Е - бюлетина. Издаваният Е - бюлетин може да се получава единствено на електронната поща на ползвателя чрез предоставен от него Е - бюлетин. Основанието за събиране и съхраняване е деклариране на съгласие от ползвателя.

Посочените лични данни на физически лица се събират, съхраняват и ползват от администратора единствено във връзка с изброените по-горе цели и основания.

4. Съхраняване, споделяне и обработване на данни, включително и от трети лица


4.1. При физически лица - ползватели на Е - бюлетина


При физически лица - ползватели на Е - бюлетина се събират данни единствено за имейл адрес.

Съхраняваме данните за имейл адрес на сървъри на:

• ICB.Bg (Интернет корпорейтед нетуъркс ЕООД) и
• DigitalOcean.com (DigitalOcean, Inc.)

Изпращаме информационни Е - бюлетини посредством решения предоставени от SendGrid.com, с които сме сключили споразумение да извършват дейността им в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679.

За нас е изключително важно Вашите данни за имейли да бъдат добре защитени, затова и сме избрали партньори със силна репутация.

Важно! В SendGrid.com остава следа от старите имейли, които сме ви изпратили и дали сте ги отворили (opens), както и дали сте имали взаимодействие със съдържанието в тях (clicks).

При промяна в доставчика на хостинг решения или на решения за разпращане на Е - бюлетин, ще Ви уведомим своевременно посредством Е - бюлетин, така че при желание да можете да се отпишете.

До имейлите Ви имат достъп и:

• външни изпълнители - физически лица (програмисти), развиващи сайта tita.bg, както и лица, осъществяващи техническата поддръжка на сайта, с които са сключени договори за конфиденциалност, както и
• оторизирани служители на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

 

4.2. При физически лица – клиенти на продукти и услуги

Събираме, обработваме и споделяме следните ваши данни във връзка с извършването на продажби през нашия сайт:

Имейл адрес (задължително)
(необходим за достъп в системата и известяване на е-фактура)
Телефонен номер (по избор)
(желателен, за да можем да се свържем при технически проблеми с имейла или при необходимост от бърза реакция, например, когато сме ви изпратили отговор на ваше запитване и имаме съмнения, че не сте го получили)
Име на физическо лице (задължително)
(необходимо за издаване на е-фактура)
ЕГН (задължително)
(необходим за издаване на е-фактура)
Адрес (задължително)
(необходим за издаване на е-фактура)
МОЛ/получател на фактура
(желателен за издаване на е-фактура, необходим за изпращане на книжна фактура)

Получаваме тези данни, в следствие на това, че ни ги предоставяте при заявка за покупка на наш продукт или услуга.

Вашите данни се съхраняват на сървъри на:

• ICB.Bg (Интернет корпорейтед нетуъркс ЕООД) и
• DigitalOcean.com (DigitalOcean, Inc.).

Третите страни, които имат достъп до Вашите данни са:

• дружество, предоставящо ни счетоводни услуги, в качеството на лице, обработващо лични данни за нуждите на счетоводното и данъчното законодателство, като е налице писмен договор, ограничаващ действията на обработващия по отношение на предоставените данни само в рамките на законовите задължения, породени от счетоводното и данъчното законодателство и изискващ необходимите действия по защита на предоставяните му лични данни,
• системата еfaktura.bg на Борика АД, чиито политики в защита на личните данни са в съответствие Регламент 2016/679.

До посочените данни имат достъп и:

• външни изпълнители - физически лица (програмисти), развиващи сайта tita.bg, както и лица, осъществяващи техническата поддръжка на сайта, с които са сключени договори за конфиденциалност, както и
• оторизирани служители на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

5. Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните на вашите данни и лицата имащи достъп до тях са както следва:

5.1. При физическите лица – ползватели на Е - бюлетина

Сроковете за съхраняване на имейл адреса се дефинират изцяло от физическите лица – ползватели на Е – бюлетина, тъй като получаването на Е - бюлетина става въз основа имейл, въведен от ползвателя.

Във всеки един момент, в който лицето не желае да получава Е - бюлетина и поради това необходимостта от съхраняване на данни за имейл адреса му отпада лицето може веднага да се отпише в самото съобщение, получено от нас, и ще бъде изтрито от системата.

Ако това поражда затруднение, може да се свържете с нас от контактите, предоставени на сайта ни и ще изтрием имейла от базата данни освен, ако не сте купили наш продукт (в този случай е приложима т. 5.2. от настоящата политика).

 

5.2. При физическите лица – клиенти

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните на вашите данни и лицата имащи достъп до тях са както следва:

имейл адрес

Достъпът до продукти в сайта tita.bg се извършва на база достъп с имейл и парола създадена от клиента и невидима за администрацията на сайта

Във всеки един момент клиентът може да поиска, чрез имейл или обаждане на телефон/и, посочени във формата ни за контакти, бъде заличен имейл адресът му от базата данни на сайта, но ако не предостави алтернативен имейл адрес, с който да осъществява достъп, то губи възможността си да достъпва продуктите, които е закупил.

Имейлът, когато на него е изпратена електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg.

След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание и-мейлът да бъде изтрит от системата на efaktura.bg, ползвателят може да се обърне към Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

С цел по-бързата проверка на издадени фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД пази файл защитен с парола, до който имат достъп само оторизирани служители на фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, както и третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност. Данните за имейл, както са посочени от ползвателя присъстват в този файл. При желание на клиента могат да бъдат изтрити своевременно.

Ако клиентът желае да ползва електронните продукти на сайта tita.bg и в срок над 10 години, то данните за имейла могат да се пазят и за по-дълъг период.

Когато на имейла се изпраща Е - бюлетин са приложими допълнително и разпоредбите на т. 5.1. от настоящата Политика.

телефонен номер

Във всеки един момент клиентът създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени телефония номер зададен в системата на tita.bg. В противен случай телефонният номер се пази минимум 10 години.

трите имена на физическо лице

Във всеки един момент клиентът създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени името физическо лице зададено в системата на tita.bg. В противен случай името на физическо лице се пази в базата данни на tita.bg минимум 10 години.

Името на физическо лице зададено в системата на tita.bg, когато е посочено в електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg. След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание на физическото лице името му да бъде изтрито от системата на efaktura.bg, като лицето може да се обърне към Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

Също така се пази минимум 10 години от момента на издаване на фактурата от третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

С цел по-бързата проверка на издадени фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД пази файл защитен с парола, до който имат достъп само оторизирани служители на фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, както и третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД. Данните за името физическото лице, както са посочени от клиента присъстват в този файл. При желание на клиента ползвателя могат да бъдат изтрити своевременно. В противен случай се пазят минимум 10 години, за да се гарантира по-бърз начин на проверка изминали поръчки, например, за да се види дали е издадена фактура към дадено плащане.

ЕГН

Във всеки един момент ползвателят създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени своят ЕГН зададен в системата на tita.bg. В противен случай ЕГН се пази минимум 10 години в базата данни на tita.bg.

ЕГН, зададен в системата на tita.bg, когато е посочен в електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg. След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание ЕИК/ЕГН може да бъде изтрит от системата на efaktura.bg, клиентът може да се обърне към Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

Също така се пази минимум 10 години от момента на издаване на фактурата от третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

С цел по-бързата проверка на издадени фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД пази файл защитен с парола, до който имат достъп само оторизирани служители на фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, както и третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, към момента това е Триада ЕООД. Данните за ЕГН/ЕИЛ, както са посочени от ползвателя присъстват в този файл. При желание на ползвателя могат да бъдат изтрити своевременно. В противен случай се пазят минимум 10 години, за да се гарантира по-бърз начин на проверка изминали поръчки, например, за да се види дали е издадена фактура към дадено плащане.

Адрес

Във всеки един момент клиентът, създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени адреса зададен в системата на tita.bg. В противен случай адресът се пази минимум 10 години в базата данни на tita.bg.

Адресът зададен в системата на tita.bg, когато е посочен в електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg. След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание адресът да бъде изтрит от системата на efaktura.bg, клиентът може да се обърне към Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

Също така се пази минимум 10 години от момента на издаване на фактурата от третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

С цел по-бързата проверка на издадени фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД пази файл защитен с парола, до който имат достъп само оторизирани служители на фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, както и третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД. Данните за адрес, както са посочени от клиента присъстват в този файл. При желание на ползвателя могат да бъдат изтрити своевременно. В противен случай се пазят минимум 10 години, за да се гарантира по-бърз начин на проверка изминали поръчки, например, за да се види дали е издадена фактура към дадено плащане.


МОЛ (получател)

Във всеки един момент клиентът създал поръчка, може да влезе в профила си и да изтрие или смени МОЛ-а зададен в системата на tita.bg. В противен случай името наМОЛ(получател) се пази минимум 10 години.

Името на МОЛ (получател на фактурата), зададен в системата на tita.bg, когато е посочен в електронна фактура, се пази в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството в базата данни на системата на efaktura.bg, а именно към момента минимум 10 години и съгласно приложимите общи условия за ползване на efaktura.bg. След изтичане на законовият срок посочен в Закона за счетоводството, при желание името на МОЛ може да бъде изтрито от системата на efaktura.bg, като клиентът може да се обърне към Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, която се задължава да насочи искането към Борика АД.

Също така данните за името на МОЛ се пазят минимум 10 години от момента на издаване на фактурата от третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД.

С цел по-бързата проверка на издадени фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД пази файл защитен с парола, до който имат достъп само оторизирани служители на фактури Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, както и третите лица, предоставящи счетоводни услуги на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД, които са сключили надлежно договор за конфиденциалност с Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД. Данните за името на МОЛ, както са посочени от клиента, присъстват в този файл. При желание на лицето могат да бъдат изтрити своевременно. В противен случай се пазят минимум 10 години, за да се гарантира по-бърз начин на проверка на изминали поръчки, например, за да се види дали е издадена фактура към дадено плащане.

6. Логове с IP адреси

Пазим логове с IP адресите, от които се влиза в сайта, но не ги свързваме с конкретен потребител към момента. При констатиране на вероятност за ненормирано ползване на платената част от сайта си запазваме правото да започнем да съхраняваме потребителските IP адреси и да ограничаваме достъпа до предварително посочени IP адреси.

При такава промяна Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД се задължава да я обяви в секцията с новини на сайта си, с банер на сайта си, на Фейсбук страницата си и посредством Е - бюлетин до всички избрали да получават Е - бюлетин.

7. Пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация

При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация администраторът се задължава своевременно в рамките на не повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

8. Лице, отговарящо за защита на личните данни

Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата политика са тези посочени в секция контакти на сайта (виж), като можете да ги насочите към Марин Александров Мермерски, заемащ функцията лице, отговарящо за лични данни.


Моля, не се колебайте да се свържете с нас при въпроси по настоящата политика.