Условия за ползване

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

НА ОНЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА” И НА САЙТА TITA.BG

 

Предмет

Чл.1. (1) Настоящото споразумение  урежда общите условия за използване на онлайн списание „Тита” в отношенията между „ТРАНСФЕР ИНКЪМ ТАКС АДВАЙЗЪРИ” ООД, седалище и адрес на управлениe София 1618, община Витоша, ул. Преки Път 39, ет.2, ап.9, ЕИК 200 648 764 наричано по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна, и всяко трето лице - потребител на списанието, наричани по-долу „Потребител”.

(2) С общите условия се определят общите правила за използване на ОНЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА”, наричано по-долу „Списанието”, достъпно на уеб адрес    www.tita.bg чрез всякакъв тип устройства за достъп до Интернет, като персонални компютри, мобилни телефони, независимо дали достъпът се извършва опосредено от компютърни мрежи и независимо от техният брой, както и независимо дали интернет-адресът на списанието се зарежда от България или от чужбина.

(3) Настоящите Общи условия се прилагат и когато съдържанието на Списанието се използва без директен достъп до интернет страницата на списанието, като например работа при изключен интернет със запазено съдържание на отворена страница, в случаи на използване на съдържанието на Списанието при изключен интернет достъп със запазване в паметта на устройството за достъп до интернет – запазване на интернет страници в HTML и други формати, както и всички други случаи, при които директно или опосредено, се получава информация, качена на страницата на Списанието.    

(4) С извършването на регистрация на сайта на Списанието от Потребителя, последният се съгласява и приема настоящите Общи условия, като деккларира, че разбира изцяло смисъла и съдържанието на настоящите разпоредби.

 

Видове достъп. Свободен достъп. Платен достъп.

 Чл.2. (1)  Списанието има съдържание със свободен и платен достъп.  (2)  Съдържанието със свободен достъп е достъпно за всички посетители на ОНЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА”, регистрирали се на сайта, в съответствие с чл. 5.Те имат право на зареждане, разглеждане и отпечатване на отделни страници или раздели, както и запазване на електронен носител на отделни страници или раздели само за лично ползване. Предоставяне на съдържание със свободен достъп на трети лица е възможно само под формата на предоставянето на електронния адрес на „ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА”, на който се намира съответното съдържание със свободен достъп. Предоставянето на съдържание със свободен достъп под каквато и да е друга форма е допустимо само след изрично писмено разрешение на Доставчика. Същото правило се прилага и за съдържанието с платен достъп

(3)  Съдържанието с платен достъп е достъпно само за посетители с оторизиран достъп предоставен от Доставчика. Услугата „платен (оторизиран) достъп” се уговаря въз основа на допълнителен договор (абонамент) между Потребителя и Доставчика и става достъпна след избиране на абонаментен план, съдържащ условията и цените за предоставяните услуги, заплащане на съответния абонамент и след заверяване на горепосочената банкова сметка на Доставчика. Абонаментите планове се излагат на страницата на Списанието.

(4)  Правилото на чл. 2, ал. 2, изречение второ се прилага съответно към услугата „платен достъп”.

(5)  Безплатно ползване на платено съдръжание на Списанието е възможно само при изричното писмено предоставяне на такова право от страна на Доставчика..

 

Защита на авторските права

Чл.3.  (1)„ТИТА”  е защитена търговска марка на „Трансфер инкъм такс адвайзъри” ООД. Ползването й без изричното писмено разрешение на Доставчика не е разрешено.
(2) ОНЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА” и търговската марка „ТИТА”  са обект на националното, европейското и международно законодателство за защита на интелектуалната собственост.
(3) Съдържанието  на списанието, базата данни, както и дизайнът на интернет страницата на Списанието,са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго по отношение но отделна база данни, статия, коментар, анализ или експертно мнение..
(4) Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели, независимо от това дали са включени в безплатната или платена част на списанието е позволено, само при условие, че потребителят не премахва бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

(5) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА”, за търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, без разрешение на Доставчика  е забранено без изричното му писмено съгласие..
(6) Разпространяването с търговска цел, с цел извличането на каквото и да е облага, действия, водещи до тези резултати, както и всякакви други действия на разпространение по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма на  цялата или част от базата данни и/или носители с файлове от базата, на която и да е част от ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА”, са позволени само с изричното писмено разрешение на Доставчика.

 (7) Без изричното писмено разрешение на Доставчика, не е разрешено използването и/или да предоставянето на трети лица на текстовите или програмни файлове на продуктите, предмет на този договор с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност.

(8) Предприемането  на каквито и да са други действия, с които се нарушава или да съдействува да се наруши правото на интелектуална собственост на „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” върху Продукта не е разрешено.

 (9) С извършването на регистрация, потребителят отстъпва безусловно, безплатно и неограничено във времето право на Доставчика да използва, включително с търговска цел, публикува, променя, съхранява, изтрива коментари или части от тях на потребителите без необходимост от упоменаване на авторството на коментара или на част от него. Потребителят се задължава при писането на коментари да използва свои, авторски, коментари, а при използване на чужди коментари, мисли, разсъждения, да посочва източника. Доставчика не носи отговорност при използване и обработка на коментари по изречение първо, за нарушаване на авторски или сродни права на трети лица от страна на потребителя, извършени от него в нарушение на изречение второ.


Предоставяне на информация и защита на личните данни

Чл. 4 (1) Единствената събирана информация за обикновените потребителина ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА”,  са техните IP-адрес, използвания браузър, отделните страници, датата и времето на посещението им, както и информация по чл. 5, ал.1. Тази информация ще служи, за да се  наблюдава начина, по който он лайн списанието се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите.

(2) При заявление за абонамент или  поръчване и/или използване на информация от ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА”,  Доставчикът има право да изиска от Потребителяпопълванео на  други данни, освен посочените в ал.1, засягащи Потребителя или лицето, натоварено да направи поръчката от името на Потребителя, , напр. име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.

(3) Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна  или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да  се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя

(4) Всяко друго съобщение или материал, изпратен на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост от страна на потребителя, който ге и направил.

(5) Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба в свободен текст, отправен до Доставчика, включително и по електронен път. Преждевременно прекратяване на регистрацията на потребител с платен (оторизиран) достъп по желание на потребителя не е основание за възстановяване на заплащането (или част от него) извършено от потребителя към Доставчика за преодоставяне на платен достъп.

 

Отговорност

Чл. 5. (1) Доставчикът полага грижи да поддържа актуално съдържание на ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА”, като за целта използва утвърдени експерти, обнародваните актове в Държавен вестник и информация публикувана в официални издания на Нацинална агенция на приходите,съдилищата или други държавни органи, както и  публичните регистри. Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията и изготвянето на експертни коментари и становища.

(2) ”Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД не носи отговорност  за последиците /включително евентуални вреди и пропуснати ползи/, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа , употребата или невъзможността за употреба на ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА” от страна на потребители със свободен достъп. Последиците по изречение първо за потребители с платен достъп се уреждат въз основа на договор за получаване на платен достъп.

(3)Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.  Доставчикът не носи отговорност за временна невъзможност за достъп до сайта, породена от нерагламентиран достъп от трети лица в системата за поддръжка на сайта, както и за унищожаването на файлове, съдържащи информация, публикувана на сайта, както и унищожаване на системни файлове и други такива, необходими за правилното функциониране на сайта.

(4) „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на списанието. „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД не носи отговорност за информацията ,включително за нейната достоверност и пълнота/, съдържаща се в уеб-сайтове, към които  горепосочения сайт на списанието съдържа препратки.

(5) „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД има право на обезщетение за вредите и пропуснати ползи вследствие на неоснователни или недопустими претенции на трети лица, заявени вследствие на нарушение на Общите условия за ползване на „ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ “ТИТА” или в резултат на нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

Регистрация

Чл. 6 (1) Получаването на безплатен и/или платен достъп   до съдържанието на ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА” става чрез регистирация на сайта. При регистрацията си, Потребителят се задължава да предостави пълна и вярна информация в  регистрационната форма. При заявление за платен достъп, Доставчикът има право да изиска допълнителна информация за потребитиеля, чието съдържание се определя от формата за абонамент, която се намира в секция абонамент на сайта. Не се разрешава споделяне с друг потребител на потребителско име и парола. Установяването на ползването на потребителско име и парола от повече от един потребител се счита за нарушение на настоящите Общи условия, имащо за последица прекратяване и заличаване на регистрацията. При заличаване на регистрация на потребител с право на платен достъп се прилага и изречение второ но алинея втора.
(2) Трансфер инкъм такс адвайзъри има право да прекрати достъпа до съдържанието на ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ „ТИТА” незавсимо от вече напавена регистрация при нарушаване на Общите условия. За нарушаване на Общите условия се счита и:

1. Употреба на агресивни, обидни или непристойни думи в коментарите, тъм където такива са разрешени;

2. Многократно изпращане на един и същи коментар (flood);

3. Изпращане на текст със съдържание, което няма връзка със статията, както и изпращане на интернет връзки (линкове), ако нямат връзка със статията (spam);

4. Изпращане на рекламни текстове или рекламни интернет връзки (линкове), текстове и връзки за промоции и томболи, независимо дали имат връзка със статията;

5. Изпращане на вируси или линкове, съдържащи такива, на на други потребители или като коментар под статия, както и програмни кодове и и други програми, способни да унищожат оперативността на сайта или чаост от него или профилите на отделни потребители;

6. Поведение, по преценка на администраторите на сайта на списанието, което противоречи на добросъвестността и добрите нрави.

(2) При нарушаване на Общите условия от потребител със свободен достъпр Доставчикът има право да прекрати и заличи потребителска регистрация без предупреждение. При нарушаване на Общите условия от потребител с платен досъп Доставчикът има право да прекрати и заличи потребителска регистрация, след като предупреди еднократно Потребителя за последиците от продължаване на нарушението. При нарушаване на Общите Условия от потребител с платен достъп, освен прекратявенот по предходното изречение, Потребителят губи правото да иска връщане на направената за получаване на платен достъп абонамента вноска. Това не изключва правото на Доставчика да търси отговорност от потребителя за по-големи вреди.

 

Използване на „бисквитки“ и рекламиране въз основа интереси

Чл. 7 (1) Доставчикът използва „бисквитки“ на Google Анализ и Facebook на сайта www.tita.bg. Те биват използвани за:

1. Да се съобрази съдържанието на сайта с нуждите на потребителите. Например: ресурсите, отделяни на раздели с малък читателски интерес, могат да бъдат пренасочени към по-четени раздели.

2. Да се информират читателите за съдържание сходно до това, към което са изявили интерес. Например: читателите могат да получават предложения в мрежата на Google и социалните мрежи да прочетат публикации сродни до тези, които са прочели.

3. Да се минимизира или изцяло избегне нежелано рекламното присъствие на доставчика. Искаме да сме максимално съобразителни и уважителни към нашите читатели и потенциални читатели и затова можем да преценим да насочим някои рекламни кампании само към потребители с уместни интереси.

(2) С ползването на сайта www.tita.bg, потребителите дават своето съгласие за съхраняването на данни и полвзането има в съответствие с тчки:1 - 3 от чл.7 (1) по-горе посредством използването на "бисквитки", като:

1. Потребителите могат да изберат данните им въобще да не бъдат използвани от Google Анализ, следвайки тази връзка. По този начин доставчикът няма да има възможност да изпълнява действията по т.1, т.2 и т.3 по-горе.

2. Потребителите могат да изтриват „бисквитките“ си след ползването на сайта www.tita.bg. По този начин доставчикът няма да има възможност да изпълнява действията по т.2 и т.3 по-горе.

3. Потребителите могат да пременят своите настройки на рекламите в мрежата на Google, като влезнат в помощния център на Google. Оттам потребителите могат изцяло да блокират рекламите получавани от www.tita.bg или да блокират тези реклами от www.tita.bg, които се извършват на база интереси.

4..Допълнително съществуват различни приложения, които изцяло скриват всички реклами от мрежите за търсене или социалните мрежи. Ако потребителите не искат да виждат каквито и да е реклами в интернет, това може да е подходящо решение.  

 

Промени

Чл. 8 „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД има право да извърши промени в настоящите Общи условия за ползване на “ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ ТИТА”,  винаги, когато намери това за необходимо, като своевременно публикува тези промени в сайта , ведно с подходящо по размер и място съобщение за промяната в Общите условия. Регистрираните потребители получават и своевременно информация за всички направени промени по Общите условия и на посочената от тях електронна поща.

 

Подсъдност и приложимо право

Чл. 9 Публикациите на сайта TITA.BG изразяват авторски мнения, които могат да не съвпадат с гледната точка на държавните институции и нямат характер на правен съвет или консултация. ”Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД не носи отговорност  за последиците /включително евентуални вреди и пропуснати ползи/, породени или свързани по какъвто и да е начин с публикуваните авторски мнения  на сайта TITA.BG.

Чл. 10 Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компететност за решаване на всеки възникнал спор.

Чл. 11 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Заключителни разпоредби.

Параграф единствен

Общите условия за ползване на “ОН ЛАЙН СПИСАНИЕ ТИТА” са приети с Решение на Едноличния собственик на капитала на „Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри” ООД, на  (25.12.2009), валидни, считано от (31.12.2009).