Видео

Видео

 • Задължения за регистрация по ЗДДС при доставки на услуги и при получени услуги Откъс от е-семинар "Промени в ЗДДС за 2024 г. Актуална данъчна и съдебна практика."

  Даниела Даракчиева

 • Начисляване на данък при неподадено в срок заявление за регистрация Откъс от е-семинар "Промени в ЗДДС за 2024 г. Актуална данъчна и съдебна практика."

  Моника Петрова

 • Компонентен подход Откъс от е-семинар "Счетоводство – годишно приключване 2023 г."

  Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 • Корекции на данъчен кредит при бракуване на актив

  Моника Петрова и Даниела Даракчиева

 • Нови текстове от ЗДДС, които дават възможност за корекция на доставки и намаляване на начисления данък при несъбираемо вземане

  Даниела Даракчиева

 • Отстъпките на работници и служители

  Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 • Отговори на два въпроса относно MLI

  Иван Антонов, данъчен експерт

 • Кога ваучерите за храна са общодостъпни?

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на СЕС Откъс от е-семинар "ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (17.02.22)"

  Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 • Прилагане на чл.80, ал.2, т.6 от ЗДДС. Откъс от е-семинар "ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (25.02.22)"

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Дата на изискуемост при заеми и вноската по чл. 134 от ТЗ за целите на чл. 46, ал.1, т. 1 от ЗКПО Откъс от е-семинар "ЗКПО. Промени 2022 г. Годишно приключване – 2021 г. (23-24.02.2022) "

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • От коя дата се счита, че започва първият данъчен период. Откъс от е-семинар "ЗДДС. Промени 2022. Актуални въпроси. (18.02.22)"

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Приложение № 4 Доходи от наем

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Корекции при развалена доставка, за която е извършено авансово плащане

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Третиране на разходи от отписване на вземане по реда на чл. 37, ал.1, т.  1 от ЗКПО

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Два казуса от уебинар "Задължителни осигурителни вноски"

  Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 • Данъчно третиране на получени/предоставени услуги от лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

  Моника Петрова, ,данъчен експерт

 • Отчитане на таксите по получени кредити

  Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 • Казуси по прилагане на режим на Съюза

  Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 • Данъчно третиране на покупката на стоки втора употреба от Обединеното кралство Великобритания и последващата им продажба на територията на страната

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Корекции на данъчен кредит във връзка с продажба на сграда като предмет на освободена доставка

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Счетоводни особености при префактурирането на разходи

  Георги Николов, доктор по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 • Задължителна регистрация по ЗДДС, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия

  Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 • Някои важни акценти от новата СИДДО с Нидерландия

  Иван Антонов, данъчен експерт

 • Биткойн и личното подоходно облагане

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Видео платформите и ЗДДФЛ

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Дигиталните номади и данъците, които (не) плащат.

  доц. д-р Людмила Мермерска

 • Актуални въпроси, свързани с прилагането на режим в Съюза от лица, извършващи вътреобщностни дистанционни продажби на стоки – регистрация за неговото прилагане и отчитане на доставките

  Даниела Даракчиева, ,данъчен експерт, Моника Петрова, данъчен експерт

 • Данъчни и счетоводни аспекти при скрито разпределение на касата Основни положения

  доц. д-р Людмила Мермерска, д-р Георги Николов, д.е.с., регистриран одитор

 • Използване на софтуер „като услуга“ Счетоводни и данъчни аспекти

  д-р Георги Николов, д.е.с., доц. д-р Людмила Мермерска

 • Прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване, услуги, извършвани по електронен път, получатели по които са данъчно незадължени лица

  Моника Петрова, данъчен експерт

 • Изменения в ЗДДС и ППЗДДС от 01.07.2021г. и приложението им в практиката

  Даниела Даракчиева, данъчен експерт