Видео

Можете да закупите 5 е-семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСОот ТУК

или

да ги гледате в рамките на абонамент за сп. „Данъци ТИТА“ за цялата 2018 година или първото й полугодие. Научете повече ТУК.


18/02/2018: МОСТРА: Въвеждане на срок за изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

18/02/2018: МОСТРА: Въпроси при предприятия неосъществяващи дейност


06/02/2018: МОСТРА: Документално доказване на размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигуровки при доходи от източник в чужбина

 

04/02/2018: МОСТРА: Осигурителен доход за ДОО

 

31/01/2018: МОСТРА: Обезпечения при доставки на течни горива

 

19/12/2017: Видео: Начисляване и спиране на данъчна амортизация


19/11/2017: Видео: Ред за командироване

Виж още материала: Особености при авансовото облагане и годишното преизчисляване на данъка по реда на ЗДДФЛ при командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда


05/11/2017: Видео: ЗОВ за работници в производствено предприятие


23/10/2017: Видео: Командировъчни пари при командироване на персонала


08/10/2017: Видео: Третиране по реда на ЗДДС на транспортиране на стоки в ЕС и извън него


20/09/2017: Видео: Осигурителни вноски на собственик на ЕООД, все още без приходи

(Бел ред. Към момента на заснемане г-н Димитър Бойчев бе част от структурата на НАП. Понастоящем професионалното му развитие продължава извън нея.)


11/09/2017: Видео: Командироване в група предприятия за обучение и конференции


31/08/2017: Видео: Облагане доходи от наем на физически лица


22/08/2017: Видео: Възстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка


06/08/2017: Видео: Осигурителни вноски на грък - съдружник в ООД, с удостоверение А1

(Бел ред. Към момента на заснемане г-н Димитър Бойчев бе част от структурата на НАП. Понастоящем професионалното му развитие продължава извън нея.)


22/07/2017: Видео: Определяне на изискуемостта на ДДС при извършени ВОП от ДЗЛ


10/07/2017: Видео: Промени в режима на сумирано изчисляване на работно време